Poštovani, Kupio sam od investitora Xm2 (deo stana od X) i to mi je prvi stan. Drugi deo stana X su suvlasnici moj otac, stric i tetka dobili po ugovoru o zajedničkoj gradnji sa investitorom. Za kupljeni deo stana imam sve potrebne račune i dokumentaciju. Iz poreske uprave su me obavestili da imam pravo na povraćaj PDV-a, za onaj deo stana koji sam kupio, ali ne za ceo iznos koliko sam platio Xm2, nego za srazmeran deo pošto sam suvlasnik, tako da dobijam praktično pola novca od plaćenog PDV-a za moju kvadraturu. Interesuje me da li je to u redu, pošto mi nikako nije logično. Hvala unapred.

Poštovani,

Vaša situacija je regulisana čl. 31a Zakona o porezima na imovinu(“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) koji kaže da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu,odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu pod uslovom da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije I da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Dalje, ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u srazmeri sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2. Kako je Vaš svojinski udeo polovina, toliko je I oslobođenje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono