Skupština stanara stambene zgrade

 Preuzmi: Zakon o održavanju stambenih zgrada

 

Da bi se na najbolji način upravljalo stambenom zgradom, njenim održavanjem, potrebno je obrazovati skupštinu stanara stambene zgrade (skupštinu zgrade).

Sadržaj:

1. Osnivanje

2. Registrovanje skupštine zgrade

3. Izrada pečata i otvaranje računa

4. Ovlašćenja

5. Glasanje

5.1 Tekuće održavanje

5.2 Investiciono održavanje

6. Sanacija i adaptacija ravnih krovova

6.1 Ugovor

1.Osnivanje

 


 

Skupštinu zgrade čine svi vlasnici stanova i posebnih delova zgrade (garaža, lokala).

Skupština se može obrazovati ukoliko je prisutno više od polovine vlasnika stanova i  vlasnika posebnih delova zgrade, ukoliko neko od vlasnika ne može da prisustvuje sastanku može odrediti svog predstavnika.

Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.

Stambena zgrada ima račun i pečat..

Skupština ima predsednika, on se bira većinom glasova članova skupštine zgrade.

Predsednik skupštine zgrade: rukovodi radom skupštine; predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima; predlaže godišnji program održavanja zgrade; stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj; vrši druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade.


2. Registrovanje skupštine zgrade

 

Posle konstituisanja Skupštine zgrade i izbora predsednika, potrebno je da predsednik Skupštine zgrade original i kopiju zapisnika sa konstitutivne sednice, sa potpisima vlasnika i brojevima njihovih ličnih karata, podnese na overu u Pisarnicu Opštine na čijoj teritoriji se nalazi zgrada. Kopija zapisnika ostaje u Opštini, a overeni original zapisnika ostaje kod predsednika Skupštine stanara.

3. Izrada pečata i otvaranje računa


Na osnovu overenog zapisnika može se izraditi pečat Skupštine zgrade kod pečatoresca.

Posle izrade potrebno je tražiti uverenje za predsednika Skupštine zgrade za zastupanje u daljim pravnim poslovima. Ovo Uverenje izdaje Stambeni odsek Opštinea za izdavanje ovog uverenja potrebno je dostaviti Potvrdu o broju stanova u stambenoj zgradi i njihovim vlasnicima iz JP “Gradsko stambeno .

Na osnovu ovog uverenja dobija se Potvrda o matičnom broju Skupštine zgrade, u Zavodu za informatiku i statistiku.

Zatim se u nadležnoj Poreskoj upravi za teritoriju Opštine dobija PIB (poreski identifikacioni broj).

Za otvaranje poslovnog računa u banci potrebno je poneti Odluku Skupštine zgrade da otvori tekući račun i potvrde o PIB-u i matičnom broju.

Ovim je  zgrada i praktično postala pravno lice i može da zaključuje sve vrste ugovora i obavlja druge pravne poslove.

4. Ovlašćenja

 


Skupština zgrade upravlja zgradom. Ona obavlja sledeće poslove:

1) donosi program održavanja zgrade;

2) odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;

3) donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;

4) usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade;

5) utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;

6) određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;

7) odlučuje o osiguranju zgrade;

8 uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;

9) odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.

5. Glasanje

 


 

Skupština zgrade može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovine članova skupštine.

Skupština zgrade većinom glasova prisutnih članova skupštine zgrade odlučuje o poslovima tekućeg održavanja  zgrade.


5.1. Tekuće održavanje

Poslovi tekućeg održavanja zgrade su:

1) redovno servisiranje liftova;

2) popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.

3) deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;

4) redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. Instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;

5) čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;

6) popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

7) krečenje zajedničkih prostorija u zgradi;

8 farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

9) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr)

10) čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično;

11) druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Skupština zgrade, saglasnošću članova skupštine kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.

U praksi se često javlja dilema oko većine koja je potrebna da bi skupština odlučivala o investicionom održavanju, naime, potrebno je sabrati površinu stanova i garža, lokala i odrediti većinu od te sume.

Primer; U zgradi postoje četiri stana od kojih su dva površine od po 30 m2 a druga dva od po 40 m2, ako bi vlasnici većih stanova bili složni uvek bi imali većinu jer je zbir površine njihovih stanova 80 m2 dok je zbir površina druga dva stana 60 m2) donosi odluke koje se odnose na investiciono održavanje zgrade.


5. 2. Investiciono održavanje

Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju popravke ili zamenu:

1) krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;

2) krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođija i terasa i dr.);

3) lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;

4) oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;

5) horizontalne i vertikalne hidrolizolacije;

6) vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi;

7) ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;

8 elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormana;

9) instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena instalacija za gas; 10) pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);

11) hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;

12) dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođijama i drugim zajedničkim delovima zgrade;

13) kanala za smeće u zgradi;

14) dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;

15) drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;

16) oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora i vlage;

17) instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;

18) gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;

19) hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;

20) instalacije i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi; 21) protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

22) kazana za čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade;

23) sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

24) uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).


4. Sanacija i adaptacija ravnih krovova

 


 

 

Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade može doneti odluku o izvođenju radova na sanaciji ravnog krova odnosno krovne konstrukcije kojom se, saglasno propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata, može izgraditi, odnosno adaptirati novi stan.

Vlasnici stanova odnosno posebnih delova zgrade imaju pravo prvenstva kod izvođenja radova na adaptaciji ravnog krova, tek ukoliko niko od njih nije zainteresovan, skupština može ovlastiti treće lice.

Investitor radova na adaptaciji ravnog krova i stambena zgrada svoje međusobne odnose uređuju ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi i overava u sudu.

6.1. Ugovor


Ugovor sadrži naročito sledeće elemente:

1)uslove pod kojima se daje na korišćenje zajednički deo zgrade,

2)podatke o zgradi,

3)podatke o radovima, prava i obaveze investitora i zgrade,

4)rokove za završetak izvođenja radova,

5)rokove za priključenje na instalacije u zgradi,

6)posebne obaveze za pojedine vlasnike, odnosno korisnike stanova i drugih posebnih delova zgrade,

7)pravne posledice u slučaju neizvršenja obaveza.

Ugovor služi kao dokaz o pravu izvođenja radova u smislu propisa o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office