Primer ugovora o poklonu

PREUZMI :PRIMER UGOVORA O POKLONU


UGOVOR O POKLONU

Ugovorne strane:

1.__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k. ____________PU _____________

( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane,

i

2. .__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k. ____________PU _____________

( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane.

Član 1.

Poklonodavac ______________ je vlasnik porodično stambene zgrade u ulici Bulevar revolucije br. 63, izgrađene na  katastarskoj parceli br. 3654/3, površine pod objektom 34 m2, (objekat br 1.), upisane u list nepokretnosti privremeni broj 3466 KO Palilula.

Član 2.

Nepokretnosti opisane u članu 1. ovog Ugovora poklonodavac ______________ bez ikakve naknade ili tereta poklanja svom bratu _________________.

Član 3.

Polonodavac je saglasan da poklonoprimac može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u zemljišnim knjigama i javnim evidencijama  na  nepokretnostima, bez njegove ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi )

Član 4.

Poklonoprimac  prihvata poklonjene nepokretnosti.


Član 5.

Sve troškove oko zaključivanja ovog Ugovora, kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac.

Član 6.

Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.

Član 7.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih poklonodavac zadržava 1 (jedan) primerak ugovora, poklonoprimac 3 (tri) primerka ugovora a sud zadržava 2 (dva) primerka ugovora.

Poklonodavac                                                                                                    Poklonoprimac

________________                                                                                         ________________

JMBG ______________                                                                              JMBG _____________

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office