Primer ugovora o deobi

PREUZMI UGOVOR:  UGOVOR O DEOBI NEPOKRETNOSTI

UGOVOR  O  DEOBI   NEPOKRETNOSTI

Zaključen dana 2.03.2009. godine između:

1. __________________ iz __________, ul. _______________,       JMBG ______________, br. l. k. _________

i

2.  __________________ iz __________, ul. _______________,      JMBG ______________, br. l. k. _________

U daljem tekstu Deobničari

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je deoba nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu i to katastarskih parcela:

  • Katastarska parcela br. 948/2, voćnjak, ukupne površine 11,20 ari
  • Katastarska parcela br. 949, vinograd, ukupne površine 11,40 ari, obe upisane u      list nepokretnosti 777 KO Zvezdara.

Član 2.

Deobničari su na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog sa ___________, Ov. V. br. __________, postali suvlasnici sa po ½ idealog dela nepokretnosti opisanih u Članu 1. ovog Ugovora.

Član 3.

Ugovorne strane vrše deobu nepokretnosti opisanih u Članu 1. ovog Ugovora tako da:

  • Deobničaru ________________ na ime njegovog suvlasničkog udela od ½ idealnog dela nepokretnosti opisanih u Članu 1. ovog Ugovora pripadne isključivo pravo vlasništva na katastarskoj parceli br. 949, vinograd, ukupne površine 31,40 ari, upisane u list nepokretnosti 777 KO Zvezdara.
  • Deobničaru _______________ na ime njegovog suvlasničkog udela od ½ idealnog dela nepokretnosti opisanih u Članu 1. ovog Ugovora pripadne isključivo pravo vlasništva na katastarskoj parceli br.948/2, voćnjak, ukupne površine 31,20 ari, upisane u list nepokretnosti 777 KO Zvezdara.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da vrednost podeljene imovine odgovara njihovim suvlasničkim udelima pa nemaju nikakvih daljih potraživanja jedni prema drugima.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne u tome da već samostalno koriste svako svoju katastarsku parcelu i da su u posedu istih.

Član 6.

Ugovorne strane odobravaju jedan drugome da  nakon overe ovog Ugovora u Sudu svako od njih može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u javnim evidencijama  na  nepokretnostima, bez ikakve dalje saglasnosti i prisustva drugog ugovarača.    (clausula intabulandi )


Član 7.

Ovaj ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava 1 (jedan) primerak ugovora, a sud zadržava 2 (dva) primerka ugovora.

DEOBNIČARI:

_____________                                                                                                         ___________

JMBG _____________                                                                                JMBG _____________

Ov. br. /2010

Potvrđuje se da su ugovarači __________ i _________ svojeručno potpisali ovu  ispravu.

Istovetnost imenovanih utvrđena je na osnovu ličnih karata.

Taksa za overu od dinara, naplaćena i poništena.
OSNOVNI  SUD
Dana, 2010. godine

OVLAŠĆENI SLUŽBENIK

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office