Odlaganje i obustava izvršenja


1. ODLAGANJE IZVRŠENJA

A. Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog poverioca

B.Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika

C.Odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica


2. OBUSTAVA IZVRŠENJA

A.Obustava postupka usled osnovanosti žalbe izvršnog dužnika

B.Obustava postupka u postupku izvršenja na nepokretnostima

C.Obustava izvršenje u postupku izvršenja na pokretnostima1. ODLAGANJE IZVRŠENJA


A. Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog poverioca

Na predlog izvršnog poverioca sud će potpuno ili delimčno odložiti izvršenje ako sprovođenje izvršenja nije otpočelo.

Ako je sprovođenje izvršenja otpočelo, a izvršni dužnik se u roku koji mu je sud odredio izjasni protiv odlaganja, sud će odbiti predlog za odlaganje.

Ako je zakonom predviđeno da se izvršenje ima tražiti u određenom roku, izvršni poverilac može podneti predlog za odlaganje u tom roku.

Ako je izvršenje odloženo na predlog izvršnog poverioca, sud će odložiti izvršenje za vreme koje je izvršni poverilac odredio.

Ako je izvršni poverilac podneo predlog za odlaganje izvršenja u slučaju u kome je zakonom predviđeno da se izvršenje ima tražiti u određenom roku, izvršenje se ne može odložiti za vreme duže od tog roka.


B.Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika


Na predlog izvršnog dužnika sud će, ako izvršni dužnik učini verovatnim da bi sprovođenjem izvršenja pretrpeo nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, u potpunosti ili delimično odložiti izvršenje ako je:

1) po zahtevu izvršnog dužnika za stavljanje van snage izvršne isprave donesena prvostepena odluka kojom je zahtev usvojen;

2) po zahtevu izvršnog dužnika za poništaj presude arbitražnog suda na osnovu koje je određeno izvršenje donesena prvostepena odluka kojom se zahtev usvaja;

3) povodom zahteva izvršnog dužnika za ukidanje potvrde izvršnosti donesena prvostepena odluka kojom je zahtev usvojen;

4) izvršenje zavisilo od istovremenog ispunjenja obaveze izvršnog poverioca, a izvršni dužnik je uskratio ispunjenje svoje obaveze zato što izvršni poverilac nije ispunio svoju obavezu niti je pokazao spremnost da je ispuni.

5) u drugim slučajevima u kojima za to postoje naročito opravdani razlozi a izvršni dužnik te razloge dokazuje javnom ili po zakonu overenom ispravom. O ovom predlogu sud odlučuje nakon održanog ročišta.

Sud može prema okolnostima slučaja odlaganje izvršenja usloviti polaganjem jemstva.

Podnošenje predloga za odlaganje izvršenja od strane izvršnog dužnika kao i izjavljivanje žalbe protiv rešenja kojim je taj predlog odbijen ne sprečava dalje sprovođenje izvršenja.

Ako se izvršenje odlaže na predlog izvršnog dužnika iz slučaja 1. I 3., izvršenje se odlaže do okončanja parničnog ili drugog postupka.

Ako se izvršenje odlaže na predlog izvršnog dužnika iz slučaja 2., izvršenje se može odložiti samo jednom za vreme koje ne može biti duže od 90 dana.


C.Odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica


Ukoliko tokom postupka oceni verovatnim pravo trećeg lica, koje sprečava izvršenje, a koje je izvršni poverilac osporio ili se o njemu nije izjasnio, sud će doneti rešenje o upućivanju trećeg lica da pokrene parnični postupak protiv izvršnog poverioca radi proglašenja da je izvršenje na tom predmetu nedopustivo.

Shodno tome, sud će na predlog trećeg lica, rešenjem odložiti izvršenje ako oceni da bi to lice pretrpelo znatniju štetu i može odrediti da u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja položi jemstvo u visini potraživanja.

Ako je sud odložio izvršenje nenovčanog potraživanja pod uslovom polaganja jemstva, visinu jemstva će odrediti imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja.

Ako se izvršenje odlaže na predlog trećeg lica, izvršenje se odlaže do okončanja parničnog ili drugog postupka.


Nastavljanje odloženog izvršenja

Odloženo izvršenje nastavlja se po službenoj dužnosti po isteku vremena za koje je odloženo.

Na predlog izvršnog poverioca sud može nastaviti izvršenje i pre isteka roka za koje je odloženo, pod uslovom da učini verovatnim da su prestali razlozi za odlaganje ili ako položi jemstvo.

 


2. OBUSTAVA IZVRŠENJA


Rešenjem o obustavi izvršenja ukinuće se sve sprovedene izvršne radnje, ako se time ne dira u stečena prava trećih lica.


A.Obustava postupka usled osnovanosti žalbe izvršnog dužnika

Sud će, ako sud oceni da je žalba izvršnog dužnika izjavljenu protiv rešenja o izvršenju osnovana, usvojiti žalbu, ukinuti rešenje o izvršenju, obustaviti izvršenje u celini ili delimično i ukinuti sprovedene radnje.


B.Obustava postupka u postupku izvršenja na nepokretnostima

Ukoliko predlog za drugo nadmetanje ili za prodaju putem neposredne pogodbe stranka ne podnese u roku od 30 dana od dana prvog nadmetanja odnosno od dana isteka roka koji je sud odredio za prodaju putem neposredne pogodbe, postupak se obustavlja.

Predlog za obustavu izvršenja može podneti u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka o prodaji, svako lice koje ima pravo da se namiri iz prodajne cene nepokretnosti, ako po redu prvenstva dolazi ispred izvršnog poverioca koji je predložio izvršenje ako utvrđena vrednost nepokretnosti ne pokriva iznos njegovog potraživanja.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na drugom ročištu, sud će naredna ročišta odrediti samo na predlog izvršnog poverioca.Predlog za određivanje novog ročišta za prodaju izvršni poverilac ne može podneti pre isteka roka od tri meseca od dana održavanja prethodnog ročišta, niti po isteku jedne godine od tog dana, a ako izvršni poverilac ne stavi predlog u tom roku, postupak će se obustaviti.

Sud će obustaviti izvršenje i u situaciji kad se nepokretnost nije mogla prodati putem neposredne pogodbe u roku određenom sporazumom stranaka i založnih izvršnih poverilaca a izvršni poverilac ne predloži javnu prodaju u gorenavedenom roku.


C.Obustava izvršenje u postupku izvršenja na pokretnostima

U slučaju bezuspešnog pokušaja popisa pokretnih stvari, izvršni poverilac može u roku od tri meseca od dana prijema obaveštenja o bezuspešnom pokušaju popisa, odnosno od dana bezuspešnog popisa kome je prisustvovao, predložiti da se ponovo sprovede popis, a ako izvršni poverilac u tom roku ne predloži da se popis ponovo sprovede ili ako se ni prilikom ponovnog popisa ne nađu stvari koje mogu biti predmet izvršenja, sud će obustaviti izvršenje.

Izvršenje će se obustaviti po službenoj dužnosti kada je izvršna isprava pravosnažno, odnosno konačno, ukinuta, preinačena, poništena ili stavljena van snage, kao i kada je potvrda o izvršnosti pravosnažno ukinuta.

Sud će po službenoj dužnosti obustaviti izvršenje ako se u toku izvršnog postupka, sve dok izvršenje ne bude sprovedeno, utvrdi da je potraživanje prestalo usled propasti predmeta izvršenja, smrti odnosno prestanka stranke koja nema pravnog sledbenika, prebijanja potraživanja i iz drugih zakonom određenih razloga.

Rešenjem o obustavi izvršenja ukinuće se sve sprovedene izvršne radnje, ako se time ne dira u stečena prava trećih lica.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office