Izvršenje na pokretnim stvarima

1. Mesna nadležnost suda

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje (na osnovu kog se donosi Rešenje o izvršenju) na pokretnim stvarima i za sprovođenje izvršenja, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi te pokretne stvari.

Ako u predlogu za izvršenje nije naznačeno mesto gde se stvari nalaze, mesno je nadležan sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, odnosno sedište.


2. Postupak izvršenja na pokretnim stvarima

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom, procenom, prodajom stvari i namirenjem izvršnog poverioca od iznosa dobijenog prodajom (izvršni poverilac može zahtevati samo popis i procenu stvari, ali je dužan da u roku od tri meseca od dana izvršenog popisa podnese predlog za prodaju stvari).

A. Popis i procena pokretnih stvari

B. Prodaja pokretnih stvari

C. Namirenje izvršnih poverilaca

A. Popis i procena pokretnih stvari

Predmet popisa

Popisuju se stvari koje se nalaze u državini izvršnog dužnika, kao i njegove stvari koje se nalaze u državini izvršnog poverioca.

Predmet izvršenja ne mogu biti:

  • obuća, odeća i drugi predmeti lične upotrebe, posteljina, posuđe, neophodan nameštaj, hladnjak i štednjak                        
  • hrana i ogrev za potrebe izvršnog dužnika za tri  meseca   
  • gotov novac- iznos mesečnih primanja koja su po zakonu izuzeta od izvršenja 
  • ordeni, medalje i druga odlikovanja, lična pisma, rukopisi i slike 
  • invalidska pomagala 
  • poštanska pošiljka ili poštanska nivčana doznakaupućena izvršnom dužniku, pre nego što mu se uruči

Stvari izvršnog dužnika koje se nalaze u državini trećeg lica popisuju se samo uz pristanak tog lica(ako treće lice ne pristane na popis, sud će zaključkom na izvršnog poverioca preneti pravo izvršnog dužnika na predaju stvari od trećeg lica).

Prilikom popisa pokretnih stvari, smatra se da su bračni drugovi, ili vanbračni supružnici suvlasnici na jednakim delovima svih pokretnih stvarikoje se zateknu u njihovoj kući, stanu, poslovnoj prostoriji…

Ako treće lice ne obavesti sud o svojim pravima na pokretnoj stvari u posedu izvršnog dužnika, koja je predmet izvršenja, niti dokaže svoja prava nanjima, smatra se da takva prava trećeg lica ne postoje i da je izvršni dužnik vlasnik stvari koja se nalazi u njegovom posedu.

Obim popisa

Popisaće se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraživanja izvršnog poverioca i troškova izvršenja.

Prvenstveno se popisuju stvari koje se najlakše mogu unovčiti, pri čemu će se uzeti u obzir i izjave prisutnih stranaka i trećih lica o tome(koji mogu staviti primedbu o postojanju prava na stvarima koje bi sprečavalo izvršenje).

Postupak popisa

a.Popis stvari

Sud će o vremenu i mestu popisa obavestiti stranke kako bi mogli prisustvovali popisu.

Sudski izvršitelj će, neposredno pre nego što pristupi popisu, predati izvršnom dužniku rešenje o izvršenju (ukoliko mu se Rešenje nije moglo uručiti ranije), i pozvaće ga da plati iznos za koji je određeno izvršenje, zajedno sa kamatom i troškovima postupka.

Odsustvo stranaka ne sprečava da se pristupi popisu, a o izvršenom popisu sud će stranke naknadno obavestiti.

b. Procena stvari

Istovremeno sa popisom stvari izvršiće se njihova procena.

Procenu vrši sudski izvršitelj, a ako je to potrebno stručno lice ili veštak koga odredi sud.

Procena se vrši na osnovu tržišne cene takve stvari u mestu popisa, a sud može tražiti i izveštaj o ceni stvari od odgovarajućih organizacija i institucija (a postoji i mogućnost da izvršni poverilac i izvršni dužnik mogu sporazumno utvrditi vrednost stvari).

c. Sastavljanje Zapisnika

Sudski izvršitelj o popisu i proceni sastavlja zapisnik.U zapisniku se posebno navode pojedinačno popisane stvari sa njihovom procenjenom vrednošću i unose izjave stranaka i učesnika u postupku kao i izjave trećih lica o postojanju prava koja sprečavaju izvršenje.
Stranke mogu u roku od tri dana od dana izvršenog popisa tražiti od sudije da izvrši izmenu popisa, o čemu sudija odlučuje zaključkom u roku od tri dana od dana prijema zahteva(na stvarima koje su zaključkom izvršnog sudije unete u popis založno pravo se stiče momentom donošenja zaključka, a na stvarima koje se iz popisa brišu ovo pravo prestaje).

d.Sudsko založno pravo na popisanim stvarima

Na popisanim stvarima izvršni poverilac stiče sudsko založno pravo u momentu kada sudski izvršitelj potpiše zapisnik o popisu. Sudski izvršitelj dužan je da pored svog potpisa jasno naznači dan i čas kad je zapisnik potpisao.

Kad je popis izvršen u korist više izvršnih poverilaca, red prvenstva u sticanju založnog prava određuje se prema danu kad je predlog za izvršenje primljen u sud, a ako su predlozi za izvršenje primljeni istog dana, njihova založna prava imaju isti red prvenstva.

Izvršni sud bez odlaganja dostavlja kopiju zapisnika o popisu(odnosno zaključka o izmeni popisa) organizaciji koja je zakonom ovlašćena da registruje bezdržavinsku zalogu na pokretnim stvarima, pa od momenta registracije treća lica se ne mogu pozivati da za ovo pravo nisu znala.

e.Čuvanje popisanih stvari

Popisane stvari se po pravilu ostavljaju na čuvanje izvršnom dužniku, ali na predlog izvršnog poverioca, sud će stvari predati na čuvanje njemu ili trećem licu ako učini verovatnim da preti opasnost da budu oštećene, otuđene ili da im vrednost bude umanjena na drugi način (gotov novac, hartije od vrednosti i dragocenosti predaje se na čuvanje u sudski depozit).

Svim licima koja poseduju ili imaju kontrolu nad popisanim stvarima zabranjuje se da raspolažu tim stvarima bez sudskog naloga.

Bezuspešan pokušaj popisa

Ako se prilikom popisa ne nađu stvari koje mogu biti predmet izvršenja, izvršni poverilac može u roku od tri meseca od dana bezuspešnog popisa kome je prisustvovao (odnosno od dana prijema obaveštenja o bezuspešnom pokušaju popisa) predložiti da se ponovo sprovede popis,a ako  ne predloži sud će obustaviti izvršenje.

Osim toga, izvršni poverilac ima i mogućnost da predloži sudu da pozove izvršnog dužnika da u roku od tri dana od dana dostavljanja poziva da obaveštenje o mestu nalaženja stvari koje mogu biti predmet popisa(izjavu o imovini izvršnog dužnika).

Isti zahtev izvršni poverilac može podneti sudu kada se ne namiri u potpunosti, pa tražiti sprovođenje izvršenja na imovini izvršnog dužnika koja mu do tada nije bila poznata.

Sud će doneti rešenje kojim će naložiti izvršnom dužniku da u roku od deset dana dostavi sudu izjavu o imovini, a ako izvršni dužnik ne postupi po nalogu suda, sud će doneti rešenje o određivanju ročišta na koje će pozvati izvršnog dužnika da na zapisnik suda da izjavu o imovini.Po potrebi Sud će doneti  i rešenje o prinudnom dovođenju izvršnog dužnika.

Nakon prijema odnosno uzimanja na zapisnik izjave o imovini sud jedan primerak izjave o imovini dostavlja izvršnom poveriocu.

Ako izvršni dužnik da nepotpune ili netačne podatke u izjavi o imovini, smatra se da je takvim lažnim prikazivanjem odnosno prikrivanjem doveo u zabludu izvršnog poverioca i na taj način onemogućio izvršnog poverioca da naplati svoje potraživanje, pa se protiv izvršnog dužnika može pokreneti krivični postupak.

Sud je dužan da vodi knjigu izvršnih dužnika koja sadrži evidenciju izvršnih dužnika sa njihovim izjavama o imovini.


B. Prodaja pokretnih stvari

Vreme prodaje

Između dana popisa i dana prodaje mora proteći najmanje 15 dana.

Po pravilu, prodaja popisanih stvari sprovodi se po pravosnažnosti rešenja o izvršenju (ali  na predlog izvršnog poverioca ili izvršnog dužnika prodaja se može izvrši ranije, ili kad su u pitanju stvari koje su podložne brzom kvarenju ili ako postoji opasnost od znatnog smanjenja cene).

Način prodaje

Način prodaje određuje zaključkom sud, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari.Prodaja stvari se vrši putem:

1. Usmeno javno nadmetanje

Prodaja putem nadmetanja odrediće se ako su u pitanju stvari veće vrednosti, a može se očekivati da će se stvari prodati po ceni većoj od procenjene vrednosti.

Sudski izvršitelj pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršnog poverioca, a lice koje obavlja komisione poslove (kome je poverena prodaja) u svoje ime a za račun izvršnog poverioca.

Prodaja stvari objaviće se na oglasnoj tabli suda najkasnije 15 dana pre dana održavanja ročišta za javnu prodaju.

Izvršnog poverioca i izvršnog dužnika sud će obavestiti o mestu, danu i času prodaje.

Na prvom nadmetanju, popisane stvari ne mogu se prodati za iznos ispod procenjene vrednosti.

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata. Ako ponuđač ne plati odmah po pozivu suda, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio, i tako redom.

U slučaju da nijedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cenu odmah po pozivu suda, ili ukoliko nije postignuta cena u visini procenjene vrednosti sud će oglasiti da prvo ročište nije uspelo.

Zatim će sud će na predlog stranke odrediti novo nadmetanje na kome će početna cena biti jednaka jednoj polovini procenjene vrednosti.

Zahtev sudu za zakazivanje novog ročišta izvršni poverilac može podneti u roku od osam dana od dana održavanja neuspelog ročišta.Ukoliko izvršni poverilac ne predloži novo ročište u navedenom roku postupak će se obustaviti.

Sudski izvršitelj će predati stvari kupcu po isplati cene.

2. Neposredna pogodba

Između kupca i sudskog izvršitelja (ili lica koje obavlja komisione poslove kome je poverena prodaja) zaključuje se Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom.

Sudski izvršitelj pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršnog poverioca, a lice koje obavlja komisione poslove u svoje ime a za račun izvršnog poverioca.

Popisane stvari se ne mogu prodati za iznos ispod procenjene vrednosti  u roku koji je sud odredio za prodaju neposrednom pogodbom.

Kad se popisane stvari nisu mogle prodati u visini procenjene vrednosti putem neposredne pogodbe u određenom roku, sud će na predlog stranke odrediti novu početnu cenu  koja će biti jednaka polovini procenjene vrednosti pokretnih stvari.


C. Namirenje izvršnog poverioca


Ako se iz prodajne cene namiruje samo jedan izvršni poverilac, sud će rešenjem o namirenju odrediti da se iz iznosa dobijenog prodajom stvari namire redom: troškovi izvršnog postupka, troškovi određeni u izvršnoj ispravi, kamata do dana unovčenja stvari i glavno potraživanje.

Ako se u izvršnom postupku namiruje više izvršnih poverilaca, sud će zakazati ročište i odrediti redosled namirenja izvršnih poverilaca.Ako se izvršni poverioci istog reda ne mogu potpuno namiriti iz prodajne cene, namiruju se srazmerno iznosima svojih potraživanja.

Pri donošenju rešenja o namirenju, sud će uzeti u obzir samo ona potraživanja za koja je rešenje o izvršenju postalo pravosnažno do dana donošenja rešenja o namirenju.

Višak prodajne cene koji ostane pri namirenju predaće se izvršnom dužniku ako za to nema smetnji.

Ako se stvar nije mogla prodati na drugom ročištu za javno nadmetanje ili neposrednom pogodbom u roku koji je odredio sud, na predlog izvršnog poverioca, sud će dosuditi stvar izvršnom poveriocu.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office