Naknada štete koju prouzrokuju životinje

Autor: Advokat Predrag T. Savić


Naši sudovi zauzeli su stanovište da vlasnici pasa za štetu koju prouzrokuju njihove životinje odgovaraju po principu objektivne odgovornosti, koja se zasniva na odredbama iz članova 173.  i 174.  Zakona o obligacionim odnosima.

Dakle, i naši sudovi smatraju da pas predstavlja opasnu stvar, za koju odgovara vlasnik životinje. Dakle, vlasnici pasa su dužni da se staraju o bezbednosti drugih ljudi i da preduzimaju sve neophodne radnje kako bi sprečili opasnosti po okolinu usled napada pasa.

U suprotnom vlasnici su dužni da plate oštećenima materijalnu i nematerijalnu štetu. Nematerijalna šteta zavisi od intenziteta i trajanja fizičkih bolova i pretrpljenog straha, koji se utvrđuje uz pomoć veštaka – neuropsihijatra. Pravni tretman opasnih stvari imaju kako divlje, tako i domaće životinje, jer je njihovo reagovanje nepredvidivo.

U pravnoj teoriji opasne stvari se opisuju kao „one pokretne ili nepokretne stvari koje svojim položajem, upotrebom, unutrašnjim osobinama ili samim postojanjem predstavljaju povećanu opasnost za okolinu, pa moraju biti nadgledane i upotrebljavane sa većom pažnjom.

Ukoliko životinja bez nadzora tj. nenadgledana prouzrokuje saobraćajku, odgovoran je vlasnik, koji se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da životinja nije prouzrokovala štetu, već da je isključivo kriv vozač ili neko treći.

Za štetu koju pričine divlje životinje, odgovaraju lokalna lovačka društva i Republika Srbija. Sudska praksa je zauzela stanovište da lovačko društvo nije dužno da nadoknadi štetu nastalu naletanjem srne na auto u pokretu na kategorizovanom putu, ako se utvrdi da je do štete došlo krivicom vozača motornog vozila, zato što brzinu kretanja nije prilagodio uslovima puta i saobraćaju.

Za štetu koju prourokuju psi lutalica odgovara lokalna samouprava.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office