Plaćeno odsustvo

Autor: Predrag Savić, advokat

Preuzmi: Zakon o radu

 

Zaposleni ima pravo na sedmodnevno odsustvo sa posla, uz naknadu zarade, u slučaju sklapanja

braka, porođaja supruge, bolesti člana porodice…

 

Vreme trajanja plaćenog odsustva u utvrđuje se Zakonom o radu, ali i ugovorom o radu ili  pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa posla uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Vreme trajanja ovakvog plaćenog odsustva utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.

Pored već gore pomenutih slučajeva, zaposleni na osnovu č1. 77. Zakona o radu ima pravo na plaćeno odsustvo još:

      1) pet radnih dana zbog smrti člana uze porodice;

      2) dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi.

Članovima uže porodice u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim.

Opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju  dužem od pet radnih dana, u smislu st. 1. i 3. ovog člana.

Prema odredbi iz čl.78. Zakona o radu, poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo).

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office