I poreske obaveze se nasleđuju


Autor: Advokat Predrag T. Savić

Ko plaća poreske obaveze u slučaju smrti poreskog obveznika? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u članu 22. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u kojem je propisano:

Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ako ostavilac nema naslednika ili nijedan od naslednika ne prihvati nasledstvo, poreska obaveza ostavioca se otpisuje.

Poresku obavezu poslovno nesposobnog fizičkog lica ili odsutnog fizičkog lica kome se ne zna prebivalište ispunjava zastupnik iz imovine poreskog obveznika.

Ako imovina lica nije dovoljna da se namiri dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja, nenamireni deo duga se otpisuje.

Ako prestanu razlozi zbog kojih je licu određen zastupnik, rešenje o otpisu poreskog duga biće ukinuto, ali za period od dana kada je nenamireni poreski dug tog lica dospeo do dana kada su razlozi prestali kamata neće biti obračunata.

Inače, poreska obaveza prestaje:

1) naplatom poreza (plaćanjem, kompenzacijom ili davanjem umesto plaćanja, u skladu sa zakonom);

2)   zastarelošću poreza;

3)   otpisom poreza;

4)  na drugi zakonom propisani način.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office