Stečaj i zaostale plate

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu


Pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak, u skladu sa Zakonom o radu‚ ima zaposleni koji je bio u radnom odnosu na dan pokretanja stečajnog postupka i lice koje je bilo u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava utvrđena zakonom.

 

Ako su ova prava delimično isplaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, zaposlenom pripada pravo na razliku do nivoa prava utvrđenih po Zakonu o radu.

Prema članu 125 Zakona o radu‚ zaposleni ima pravo na isplatu:

1) zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom, za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka;

2) naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao pre pokretanja stečajnog postupka;

3) otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre pokretanja ste– čajnog postupka;

4)  naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravosnažna pre pokretanja stečajnog postupka.

Zaposleni ima pravo i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje‚ u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.

Zarada i naknada zarade za vreme bolovanja, a koju propisuje član 125 Zakonu o radu‚ isplaćuje se u visini minimalne zarade.

Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor iz člana 125 Zakona o radu isplaćuje se u visini minimalne zarade.

Otpremnina zbog odlaska u penziju isplaćuje se u visini tri prosečne zarade u privredi republike.

Naknada štete ovog zakona isplaćuje se u visini naknade utvrđene odlukom suda.

Za ostvarivanje prava iz člana 125 Zakona o radu osniva se Fond solidarnosti. Delatnost Fonda je obezbeđivanje i isplata potraživanja u skladu sa ovim zakonom. Fond ima svojstvo pravnog lica i posluje kao javna služba. Sedište Fonda je u Beogradu. Sredstva za osnivanje i početak rada Fonda obezbeduju se iz budžeta  Republike Srbije.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office