Žalba (prigovor) na Rešenje o izvršenju

U Rešenje o izvršenju sud unosi pouku o pravnom leku.

1. PRIGOVOR – pravni lek protiv Rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Prigovor se može izjaviti u roku od 3(tri) dana od dana prijema Rešenja od strane izvršnog dužnika. Prigovor mora biti obrazložen od strane izvršnog dužnika i sadržati navode i dokaze koji idu u prilog njegovih trvdnji.

Ukoliko sud usvoji prigovor izvršnog dužnika, staviće Rešenje o izvršenju van snage, ukinuti sve sprovedene radnje i predmet ustupiti nadležnom sudu koji će sprovesti parnični postupak( jer je utvrđeno da između izvršnog poverioca i izvršnog dužnika postoje sporne činjenice koje je potrebno raspraviti u sudskom postupku).

Ukoliko izvršni dužnik nije uložio prigovor ili je prigovor neblagovremen, Rešenje o izvršenju postaje pravnosnažno, i može se pristupiti njegovom prinudnom izvršenju.

 

2. ŽALBA – pravni lek protiv Rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave

Žalba se može izjaviti u roku od 3(tri) dana od dana prijema Rešenja od strane izvršnog dužnika. Izvršni dužnik je dužan da sve razloge pobijanja Rešenja iznese u žalbi i sve dokaze na kojima se žalba zasniva priloži uz žalbu (nema pravo na te dokaze naknadno dostavi).

Razlozi za žalbu: nenadležnost sud koji je doneo Rešenje o izvršenju, ako isprava na osnovu koje je doneto rešenje nije izvršna, odluka na osnovu koje je doneto rešenje ukinuta, poništena ili preinačena, ako je odloženo izvršenje obaveze( obaveza još nije dopspela), izvršenje obaveze iz izvršne isprave.

Prvostepeni sud će prvo utvrditi da li je žalba blagovremena, potpuna i dozvoljena. Ako jeste nastaviće sa postupkom, a ako nije odbaciće žalbu.

Žalba na rešenje dostavlja se izvršnom poveriocu na odgovor, a on u roku od tri dana od dana dostavljanja može ( ali ne mora) da odgovori na žalbu.

Nakon toga, prvostepeni sud može da odluči da sam raspravlja o žalbi i zakazati ročište za raspravljanje o žalbi, a ako oceni da je žalba osnovana ukinuti rešenje o izvršenju i obustaviti izvršenje.

Ako sud odluči da ne raspravlja sam o žalbi, dostaviće predmet drugostepenom sudu na odlučivanje. Drugostepeni sud može usvojiti Žalbu kao osnovanu i staviti van snage Rešenje o izvršenju, odnosno može odbiti Žalbu i nastaviti sa izvršnim postupkom.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office