Sindikatu 90 dana za tužbu

Autor: Predrag Savić, advokat

 Preuzmi: Zakon o radu

 

Ako zaposleni ovlasti sindikalnu organizaciju da ga zastupa u radnom sporu,  predstavnik sindikata u parničnom postupku ima ista prava kao i svaka druga stranka.

Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kad je zaposleni saznao za povredu prava zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Rok za pokretanje radnog spora je 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava. Unija sindikata, u slučaju povrede prava njenih članova, može da podigne tužbu za utvrđivanje nezakonitosti otkaza samo ako je zaposleni ovlasti da to učini. Tada se uz tužbu podnosi i rešenje o upisu iz Registra sindikalnih organizacija, iz kojeg se vidi koje je lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje.

Iz Unije sindikata su postavili i pitanja: Da li su rokovi zastarelosti drugačiji, ako sindikat tuži u ime radnika? Da li neko od rukovodilaca odgovara kada sud pravosnažno utvrdi da je otkaz bio nezakonit?

Odgovor je da za sindikat važe isti rokovi kao i svaku drugu stranku u postupku. Pri tom, sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze.

Ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud ce odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva (čl. 191, st. 1 Zakona a radu).

Zakon ne predviđa, a ni sudska praksa ne poznaje nikakvu odgovornost za one koji su dali nezakoniti otkaz i na taj način prouzrokovali materijalnu štetu poslodavcu.

U slučaju nezakonitog otkaza, predviđeno je vraćanjt na rad, a poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete umanjuje se za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa.

Ako sud utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, a zaposleni ne zahteva da se vrati na rad, sud će na njegov zahtev obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada koje bi zaposleni ostvario da radi i to zavisno od vremena provedenog u radnom odnosu i godina života zaposlenog, kao i broja izdržavanih članova porodice.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office