Noćni rad i dnevni odmor

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu


Prema važećem srpskom zakonu o radu, rad koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova narednog dana smatra se noćnim radom.

Zaposlenom koji radi noću najmanje tri časa svakog radnog dana ili trećinu punog radnog vremena u toku jedne radne nedelje poslodavac je dužan da obezbedi obavljanje poslova u toku dana ako bi, po mišljenju nadležnog zdravstvenog organa, takav rad doveo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja (clan 62. st. 2. Zako-na o radu).

Poslodavac je dužan da pre uvođenja noćnog rada zatraži mišljenje sindikata o merama bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu zaposlenih koji rad obavljaju noću.

Ako je rad organi­zovan u smenama, po­slodavac je dužan da obezbedi izmenu sme­na, tako da zaposleni ne radi neprekidno vi­še od jedne radne ne­delje noću.

Zaposleni može da radi noću duže od jed­ne radne nedelje, samo uz njegovu pismenu saglasnost.

U članu 64. Zakona o radu propisano je da zaposleni koji radi puno radno vreme ima pravo na odmor u to­ku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta.

Zaposleni koji radi duže od četiri, a kraće od šest ča­sova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 15 minuta.

Zaposleni koji radi duže od punog radnog vremena, a najmanje deset časova dnevno, ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 45 minuta.

Odmor u toku dnevnog rada ne moze da se koristi na početku i na kraju radnog vremena.

Vreme odmora uračunava se u radno vreme.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na nacin kojim se obezbeđuje da se rad ne prekida, ako priroda posla ne dozvoljava prekid rada, kao i ako se radi sa strankama.

Odluku o rasporedu korišćenja odmora u toku dnev­nog rada donosi poslodavac.

Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekid­no, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

Nedeljni odmor se, po pravilu, koristi nedeljom.

Poslodavac može da odredi drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora ako priroda posla i organizacija rada to zahteva.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office