Agencija za restituciju

Autor: advokat Predrag Savić

Preuzmi: Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Preuzmi: Obrazac zahteva za restituciju

Preuzmi: Spisak Pošta – Restitucija

                Povezane teme

Dugo očekivani početak denacionalizacije u Srbiji, kao i njena  efikasnost  i uspešnost,  ponajviše će zavisiti od Agencije za restituciju,  čija će najveća boljka biti – zavisnost od izvršne vlasti!

Na osnovu  člana 51. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju  osniva se Agencija za restituciju, radi vođenja postupka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, kao i radi isplate novčane naknade i obeštećenja. Agencija  je obavezna da objavi u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu  Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju poziv za podnošenje zahteva za vraćanje imovine u najmanje dva dnevna lista, koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na zvaničnom veb sajtu ministarstva nadležnog za poslove finansija i Agencije. Zakon je objavljen  u Službenom glasniku 28. septembra 2011. godine, a stupio je na snagu osam dana po objavljivanju.

U pitanju je posebna državna, javna,  upravna organizacija , koja obavlja zakonom poverene zadatke na osnovu javnih ovlašćenja, ali  je  odmah uočljivo da će ista biti   zavisna od Vlade, jer ona je ta koja imenuje  članove Upravnog odbora i direktora Agencije. Bolje rešenje je bilo da to čini Skupština Srbije, jer to bi  značilo za  nijansu  veću nezavisnost i samostalnost u radu tako bitnog organa. Iz prkase se zna, da  kada zakonodavna vlast imenuje  i  razrešava  fukcinere  upravnih organizacija,  one  su znatno efikasnije,  hrabrje i bolje rade, negoli kada nad njima  neposrednu kadrovsku  vlasta ima Vlada.  Uticaj izvršne vlasti  na njoj zavisne organe je dokazano mnogo veći, što ne retko dovodi  do raznih nezakonitosti i zloupotreba!    

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama, ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim  zakonom i Statutom, kao najvišim pravnim aktom  ovog pravnog lica.

Sedište Agencije je u Beogradu. Agencija ima područne jedinice u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, koje se osnivaju za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj.

Ako je suditi  po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ova Agencija nema nikve veze sa već postojećom  Direkcijom za restituciju osnovanom  Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, usvojenim 2006. godine. Osnivanjem Agencije za restituciju prestaće potreba za postojanjem pomenute Direkcije. Jer u Zakonu o vraćanju imovine i obeštećenju, kojim se uvodi opšta denacionalazicija,   predvidjeno je, da Agencija obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje  zakona i zakona kojim se uređuje vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama, i to:

  1. vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje;
  2. pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja;
  3. vodi evidencije propisane zakonom;
  4. izveštava Vladu godišnje, preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti;
  5. obavlja druge poslove propisane zakonom.

Sredstva za rad i osnivanje Agencije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije,   donacija i drugih oblika bespovratnih sredstava ii drugih izvora.

 Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.   

Članove Upravnog odbora i direktora imenuje i razrešava Vlada na period od pet godina.
     

Lice koje može ostvariti pravo na vraćanje imovine i obeštećenje u skladu sa ovim zakonom, ne može biti direktor, odnosno član Upravnog odbora Agencije, čime je isključen eventalni sukob interesa

 

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana. U nadlešnosti Upravnog odbora nije izbor i drektora Agencije, njegov najvažniji posao je donešenje Statuta Agencije. U članu 57. Zakona o vračanju imovine i obeštećenju  propisano je da Upravni odbor usvaja i finnasijske izvšteje i akte i donosi planove rada Agencije.

Statut je osnovni opšti akt Agencije, koji sadrži odredbe o delatnosti Agencije; načinu obavljanja poslova; organima, organizacionim jedinicama i njihovom delovanju;zastupanju; pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih; postupku saradnje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; drugim pitanjima od značaja za rad Agencije.

U prvostepenim postupcima  o zahtevima za  vraćanje imovine  Agencija će postupati po osnovu odredbi Zakona o opšte upravnom postupku. Pravila opšte upravnog postupka su  manaje efikasna  od na primer pravila parničnog postupka. Upravni organi  i organizacije ,  često odredbe iz opšte upravnog postupka volutaristički tumače i primenjuju,  pa je stoga opravdana i primedba da je postupak povraćaja imovine trebalo poveriti sudskim organima, na primer vanparničnim odeljenjama, u kojima se shodno primenjuju procesna pravila iz  Zakona o o parničnom psotuku, kao što  je to slučaj  kod  odredjivanja pravične naknade u vezi eksproprijacije!

 

Dobro je što će protiv odluka Agencije biti žalba Ministarstvu, a potom upravna tužba ! Na kraju portiv odluka Upravnih suda uvek moguće  podneti ustavnu žalbu, a potom i predstavku Evropskom sudu za ljudksa prava u Strazburu!

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office