Izvršenje na sredstvima na računu izvršnog dužnika

 

1. Mesna nadležnost suda

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje( na osnovu kog se donosi Rešenje o izvršenju) i za sprovođenje izvršenja na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika,  mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sedište banke ili sud na čijem se području nalazi organizacioni deo banke- filijale kod koje se vodi račun dužnika.

2. Postupak izvršenja na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika


A.Donošenje Rešenja o izvršenju

Nadležni sud u roku od tri dana od dana podnošenja predloga, donesi Rešenje o izvršenju, kojim se nalaže bankama, da novčani iznos za koji je određeno izvršenje prenesu sa računa izvršnog dužnika na račun izvršnog poverioca, a za potraživanja za koja je propisana gotovinska isplata, da se taj iznos isplati izvršnom poveriocu u gotovom novcu.

Kada se izvršni dužnik pravno lice ili preduzetnik, izvršenje se može sprovesti na svim novčanim sredstvima na njihovim računima kod banaka ili drugih finansijskih organizacija, kao i na deviznim sredstvima koje oni imaju na deviznim računima kod banaka, u dinarskoj protivvrednosti.


B.Dostavljanje Rešenja o izvršenju  i postupanje Organizacije za prinudnu naplatu

Rešenje o izvršenju, sud dostavlja i  organizaciji za prinudnu naplatu – Odeljenju za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, koja odmah nalaže bankama kod kojih se vode računi izvršnog dužnika da obustave sve isplate sa tih računa do konačne naplate potraživanja.

*Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave se dostavlja Organizaciji za prinudnu naplatu nakon pravosnažnosti Rešenja, a Rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave se dostavlja odmah, pre pravosnažnosti Rešenja, jer žalba ne odlaže izvršenje Rešenja.

Organizacija za prinudnu naplatu obaveštava i druge banke ili finansijske organizacije da tom izvršnom dužniku ne mogu da otvore nove račune i istovremeno nalaže bankama i drugim finansijskim organizacijama da joj odmah dostave podatke o stanju sredstava na računima izvršnog dužnika.

Po prijemu podataka o stanju sredstava na računima izvršnog dužnika a organizacija za prinudnu naplatu nalaže bankama ili drugim finansijskim organizacijama prenos sredstava na račun izvršnog poverioca ili gotovinsku isplatu.


C.Redosled naplate

Organizacija za prinudnu naplatu dužna je da postupi po redosledu izvršenja prema vremenu prijema rešenja o izvršenju, istog dana u kome je primila rešenje o izvršenju, ako posebnim propisom nije predviđeno prioritetno izvršavanje naloga određenih izvršnih poverilaca i za određena potraživanja.

Banka je dužna da prenos sredstava sa računa izvršnog dužnika izvrši istog dana u kome je primila nalog organizacije za prinudnu naplatu.

Ako na računima izvršnih dužnika kod banaka nema novčanih sredstava, organizacija za prinudnu naplatu će naložiti bankama kod kojih se vode devizni računi izvršnog dužnika da izvrše prenos sredstava sa tih računa preračunatih u dinare, po kursu na dan prenosa, u korist računa dužnika.

Banka je dužna da nalog organizacije za prinudnu naplatu izvrši istog dana kad ga je primila, a ako na deviznom računu nema sredstava, banka će po nalogu postupiti kad devizna sredstva pristignu.

 

Povremena davanja

Ako se rešenjem o izvršenju izvršnom dužniku nalaže plaćanje povremenih davanja koja dospevaju u određenim vremenskim razmacima (novčana renta usled telesne povrede ili narušenja zdravlja, umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili gubitka izdržavanja i sl.), organizacija za prinudnu naplatu će naložiti banci ili drugoj finansijskoj organizaciji da, bez ponovnog zahteva, izvrši isplatu tih davanja po njihovoj dospelosti.

Organizacija za prinudnu naplatu i banka vode posebnu evidenciju o rešenjima o izvršenju naplate budućih povremenih davanja.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office