Promena ličnog Imena

Autor: Advokat Predrag T. Savić


Zahtev za promenu ličnog imena koje se sastoji od imena I prezimena,  može podneti nadležnom opštinskom organu uprave samo lice čije se ime menja, odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik   Zakonodavac I sudska praksa (presuda Okru\nog suda iz Beograda U.br.319/90) ne dozvoljavaju bivšim supružnicima pravo da traže da se njihovim bivšim partnerima   promene prezimena.


Prema odredbi iz  člana 346. Porodičnog zakona, pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.


Pravo na promenu ličnog imena nema:
1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.


Srpski zakonodavac propisuje da supružnici se prilikom sklapanja braka mogu sporazumeti da svaki od njih:. zadrži svoje prezime;. umesto svog uzme prezime drugog supružnika;svom prezimenu doda prezime drugog supružnika odnosno prezimenu drugog supružnika doda svoje prezime.


Ptrema odredbi iz člana 348. Porodičnog zakona, supružnik koji je promenio prezime sklapanjem braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzeti prezime koje je imao pre sklapanja braka.


Detetu se može promeniti prezime ns osnovu pravosna\nih sudskih presuda o:  utvrđivanju materinstva odnosno očinstva ili  sudskom odlukom p osporavanju materinstva odnosno očinstva.

Usvojenom detetu može se promeniti prezime prema prezimenu jednog ili oba usvojitelja. Dete koje je promenilo prezime usvojenjem može posle prestanka usvojenja poništenjem uzeti svoje prezime.


Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.
Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji
vodi evidenciju o prebivalištu građana.

 

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office