Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

Autor: advokat Nenad Cvjetićanin

 

S obzirom na činjenicu da posedujem izuzetno bogato iskustvo u rešavanju sporova za naknadu štete nastale kao posledica ujeda pasa lutalica, javila se potreba da kroz kratko obrazloženje uputim sve potencijalne oštećene o eventualnim mogućnostima za naknadu štete.

Za štetu nastalu usled napada pasa lutalica odgovoran je Grad Beograd i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlašćen  za postupanje u ime grada, u postupcima vansudskog poravnanja preko posebno oformljene Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Dakle, Grad Beograd i nadležni Sekretarijat odgovaraju solidarno za nastalu štetu.

 Čl. 25.st. 1 tačka 14. Statuta grada Beograda propisano je da :

 „Grad Beograd donosi i sprovodi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada, obezbeđuje prihvatilišta za napuštene životinje, organizuje zoohigijensku službu za obavljanaje poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilišta za životinje, neškodljivo uklanjanje leševa uginulih životinja i njihov transport do objekta za sakupljanje i tretman“

iz čega proizilazi nesumnjiva i direktna odgovornost grada u ovom slučaju napada i nanošenja štete od strane pasa lutalica.

Ukoliko ne uspete da se sa nadležnom Komisijom poravnate vansudskim putem, potrebno je da pokrenete sudski postupak putem tužbe za naknadu štete. Grad Beograd, kao tuženog u sporu, zastupaće Gradsko javno pravobranilaštvo.

Velika je verovatnoća da se nećete uspeti poravnati, obzirom da grad Beograd dodeljuje veoma male naknade u slučaju ujeda od strane pasa lutalica, koje se kreću u domenu od maksimalnih 20.000 dinara za štetu nanetu odrasloj osobi, do 30.000 dinara za štetu nanetu detetu.

Šteta nastala usled ujeda može biti materijalne i nematerijalne prirode, koja je osnov da putem Suda zahtevate pravičnu naknadu za troškove lečenja, pretrpljene fizičke i psihičke bolove, strah i eventualnu fizičku naruženost.

 Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio u inicijalnom aktu. Po pravilu, kako bi se na adekvatan način utvrdila jačina intenziteta psihičkih bolova i kvalifikacija telesne povrede, Sud će na predlog stranake, odrediti veštačenje. Naime, u pitanju je, najčešće, veštačenje ortopeda-traumatologa i psihijatara.

Dobra vest je svakako, da se parnični postupak može okončati za relativno kratak vremenski period, za okvirno 3-4 ročišta, dakle za manje od godinu dana.

Sud u slučajevima ozbiljnijeg ujeda dosuđuje naknadu štete koja se kreće do iznosa od čak 500.000 dinara.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office