Proglašenje nestalog lica za umrlo

Autor: Nevena Praizović, dipl. pravnik


Pod kojim uslovima se nestalo lice može proglasiti za umrlo?


Da bi se nestalo lice proglasilo za umrlo potrebno je da se ispune neki od uslova predviđenih Zakonom o vanparničnom postupku:

1) da za poslednjih 5 godina o njemu nije bilo nikakvih vesti, a da je od njegovog rođenja proteklo 70 godina;

2) da za poslednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti o njegovom životu, a okolnosti pod kojima je lice nestalo čine verovatnim da više nije u životu;

3) da je nestalo u brodolomu, saobraćajnoj nesreći, požaru, poplavi, zemljotresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o njegovom životu nije bilo nikakvih vesti za 6 meseci od dana prestanka opasnosti;

4) da je nestao u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a da o njegovom životu nije bilo nikakvih vesti godinu dana od dana prestanka neprijateljstava.

Ko može tražiti proglašenje i kako?


Lice koje ima neposredan pravni inters može podneti sudu predlog za proglašenje nestalog lica za umrlo. Predlog mora sadržati činjenice od značaja za proglašenje nestalog lica za umrlo, dokaze kojima se te činjenice utvrđuju i činjenice iz kojih proizilazi neposredni pravni interes.

Kom sudu se predlog podnosi?


Predlog se podnosi sudu na čijem području je nestalo lice imalo poslednje prebivalište odnosno boravište.

Kako teče postupak pred sudom?


I stadijum

Sud proverava da li su ispunjene pretpostavke za vođenje postupka. Ako oceni da su ispunjene, postaviće nestalom licu staraoca i o tome će obavestiti organ starateljstva. Zadatak staraoca je da prikupi dokaze o nestanku lica i njegovom životu i da ih iznese pred sud.

II stadijum

Sud izdaje oglas u kome navodi bitne okolnosti slučaja i poziva nestalo lice i svako drugo lice koje zna bilo šta o životu nestalog lica da se bez odlaganja jave sudu. Oglas se objavljuje u Službenom glasniku RS, na oglasnoj tabli suda i u mestu u kome je nestalo lice imalo poslednje prebivalište, odnosno boravište.


Ko snosi troškove?


Troškove objavljivanja oglasa snosi predlagač. Ako ne položi potreban iznos za pokriće troškova, smatra se da je povukao predlog.

III stadijum

Po proteku roka od 3 meseca od objavljivanja oglasa u Službenom glasniku RS, ako se nestali ne javi i nema traga da je u životu, sud zakazuje ročište, poziva predlagača i staraoca i izvodi potrebne dokaze. Ako utvrdi da je ispunjen neki od 4 uslova prvo navedenih i da rezultati celokupnog postupka pouzdano ukazuju da nestalo lice nije živo,sud donosi ršenje kojim proglašava nestalo lice za umrlo. U tom rešenju sud označava dan, a po mogućstvu i čas koji se smatra kao vreme smrti nestalog.

Pravnosnažno rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo sud dostavlja matičaru radi upisa u matičnu knjigu umrlih, sudu nadležnom za vođenje ostavinskog postupka, organu

starateljstva i organu koji vodi zemljišnu knjigu ili drugu javnu knjigu o nepokretnostima, ako je nestalo lice imalo nepokretnosti.

Da li je moguće pravnosnažno rešenje suda izmeniti ili ukinuti?


Ukidanje rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo moguće je u 2 situacije:

1) Ako se lice koje je proglašeno umrlim lično javi sudu, tada sud po službenoj dužnosti utvrđuje njegov identitet i ukida rešenle o proglašenju tog lica za umrlo.

2) Ako sud na bilo koji način sazna da je nestalo lice živo, ukinuće rešenje po slubenoj dužnosti. Predlog za ukidanje ovakvog rešenja mogu staviti sva lica koja su ovlašćena na pokretanje postupka proglašenja nestalog lica za umrlo.


Izmena rešenja je moguća u pogledu utvrđenja momenta smrti. Ako se posle donošenja rešenja sazna da je nestalo lice umrlo nekog drugog dana , a ne onog koji je označen u rešenju, sud će tada na predlog lica koje ima neposredni pravni interes sprovesti postupak i u pogledu datuma izmeniti svoje ranije rešenje.

O pokretanju postupka ukidanja ili izmene rešenja, sud je dužan da obavesti nadležni organ starateljstva i ostavinski sud ako je rasprava zaostavštine u toku. Ako je zaostavština već pravnosnažno raspravljena, sud naređuje zabeležbu postupka za ukidanje ili izmenu rešenja u zemljišnoj ili drugoj javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office