Primer Krivične prijave

PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ( Navesti kome se podnosi prijava, najbolje je podneti tužilaštvu ili  policiji  )

 

Na osnovu člana 223 i 224 Zakonika o krivičnom postupku, podnosim

 

 

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv:

            PETRA PETROVIĆA, sa prebivalištem u Beogradu, ul.Takovska br.1 ( ukoliko su poznati, navesti potpune lične podatke: datum i mesto rođenja, JMBG, imena roditelja, zanimanje, broj telefona )

-Zbog krivičnog dela Nedavanje izdržavanja iz čl. 195. st. 1. Krivičnog zakonika.        

 ( Nije neophodno kvalifikovati delo !)

                                                            OBRAZLOŽENJE

            Pravnosnažnom i izvršnom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br.12345/10 od 10.10.2010. godine, razveden je brak između prijavljenog Petra Petrovića i podnosioca prijave, Marije Petrović, te su zajednička deca, maloletni Marko i Jovan Petrović dodeljeni majci, Milici Petrović na staranje, a prijavljeni Petar Petrović je obavezan da, na ime doprinosa za izdržavanje dece, uplaćuje na tekući račun broj 123-12345678-12 majke maloletnih Marka Petrovića i Jovana Petrovića, Milice Petrović, novčani iznos od po 10.000,00 dinara za svako dete, do 5. u mesecu. ( Kratak činjenični opis napisan u slobodnoj formi )

            Kako Petar Petrović do današnjeg dana uopšte nije ispunjavao obavezu naloženu sudskom presudom, stoga predlažem tužilaštvu da protiv istog pokrene krivični postupak.

Dokazi:

-Izvršna sudska presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br.12345/10 od 10.10.2010. godine.

-Izvod po tekućem računu broj 123-12345678-12 za period od 01.10.2010. godine do današnjeg dana.

(Priložiti sve dokaze koji potkrepljuju tvrdnje navedene u krivičnoj prijavi, navesti imena i adrese svedoka. Krivična prijava se podnosi u dva primerka, od kojih jedan ostaje kod podnosioca, dokazi koji se dostavljaju uz nju u jednom primerku)                                           

 

U Beogradu                                                                                             Podnosilac prijave :

01.09.2012. godine                               Zakonski zastupnik mal. Marka i Jovana Petrovića,

Milica Petrović

 

________________________

Beograd, ul. Takovska br.101

Br. telefona 011/123-4567

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office