Ugovor o građenju

Autor: Advokat Predrag T. Savić


„Ključ u ruke“ je posebna vrsta ugovora o građenju koju karakteriše odredba kojom se izvodač radova‚ shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, obavezuje da izvrši sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog objekta. U tom slučaju ugovorena cena obuhvata i vrednost svih nepredvidenih radova i viškova radova‚ a isključuje uticaj manjka radova na ugovorenu cenu. Dakle‚ kod ovog ugovora odgovornost izvođača radova je šire „postavljena“ nego kod običnih ugovora o građenju.

Ako u ugovoru „ključ u ruke“ učestvuje kao ugovorna strana više izvođača, njihova odgovornost prema naručiocu je solidarna.

Ako nije drugačije određeno, za odgovornost za nedostatke gradevine primenjuju se odgovarajuće odredbe ugovora o delu.

Prava naručioca prema izvođaču zbog nedostatka građevine prelaze i na sve docnije sticaoce gradevine ili njenog dela‚ s tim da njima ne teče novi rok za obaveštenje i tužbu‚ već im se uračunava rok prethodnika.

Zakonodavac je posebno propisao da nosilac stanarskog prava na stan u društvenoj svojini ima pravo da zahteva od izvodača otklanjanje nedostataka u granicama njegove odgovornosti za nedostatke građevine prema naručiocu.

Izvodač odgovara za nedostatke u izradi građevine koji se tiču njene solidnosti, ako se ti nedostaci pokažu u roku od deset godina od predaje i prijema radova. Izvođač odgovara i za nedostatke zemljišta na kome je podignuta građevina, koji bi se pokazali u roku od deset godina od predaje i prijema radova‚ osim ako je specijalizovana organizacija dala stručno mišljenje da je zemljište podobno za građenje, a u toku građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost stručnog mišljenja.

Isto važi i za projektanta, ako nedostatak građevine potiče od nekog nedostatka u planu. Oni su odgovorni prema odredbama prethodnih stavova ne samo naručiocu, nego i svakom drugom sticaocu građevine. Ova njihova odgovornost ne može se ugovorom ni isključiti ni ograničiti.

Naručilac ili drugi sticalac dužan je da o nedostacima obavesti izvođača i projektanta u roku od šest meseci od kad je nedostatak ustanovio, inače gubi pravo da se pozove na njega. Pravo naručioca ili drugog sticaoca prema izvođaču, odnosno projektantu, po osnovu njihove odgovornosti za nedostatke, prestaje godinu dana od dana kad je naručilac, odnosno sticalac, obavestio projektanta, odnosno izvođača o nedostatku.

Izvođač se ne oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala zbog toga što je pri izvođenju određenih radova postupao po zahtevima naručioca. Ali‚ ako je pre izvršenja odredenog rada po zahtevu naručioca upozorio ovog na opasnost od štete‚ njegova odgovornost se smanjuje, a prema okolnostima konkretnog slučaja može se i isključiti.

Kad su za štetu odgovorni izvođač i projektant, odgovornost svakog od njih određuje se prema veličini njegove krivice.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office