Ustavna žalba

Autor: Predrag Savić, advokat

Preuzmi: Ustavna žalba- obrazac i uputstvo

Preuzmi: Ustav Republike Srbije

Preuzmi: Zakon o Ustavnom sudu

                Povezane teme

Ustavna žalba može se izjaviti i protiv pravosnažne i konačne presude nadležnog trgovinskog suda protiv koje nije dozvoljena revizija

Ustavni sud ne raspravlja samo o opštim aktima, jer je u članu 170 Ustava Republike Srbije uvedena i institucija ustavne žalbe, koja se može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu.

Dakle, ustavna žalba se moze izjaviti i protiv pravosnažne i konačne presude nadležnog  trgovinskog suda, protiv koje nije dozvoljena revizija, što interesuje našeg čitaoca S.G, preduzetnika iz Beograda.

Prema odredbama člana 82, stava 2 Zakona o ustavnom sudu, ustavna žalba može se izjaviti i ako nisu iscrpljena pravna sredstva, u slučaju kada je podnosiocu žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, koje štiti i Evropska konvencija o osnovnim ljudskim slobodama i pravima.

Ustavnu žalbu može podneti svako lice koje smatra da su povredena prava i to u roku od 30 dana od dana dostavljanja pojedinačnog akta, odnosno od dana preduzimanja radnje.

Ustavna žalba se predaje poštom ili preko pisarnice Ustavnog suda i to obavezno u tri primerka. Ona mora da sadrži ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište ili boravište, odnosno naziv i sedište podnosioca ustavne žalbe, ime i prezime njegovog  punomoćnika, broj i datum akta protiv koga je žalba izjavljena i naziv organa koji ga je doneo, naznaku ljudskog iIi manjinskog prava ili slobode zajemčene Ustavom za koje se tvrdi da su povređeni, sa oznakom odredbe Ustava kojom se to pravo, odnosno sloboda, jemči. Potrebno je navesti i razloge žalbe i navode u čemu se sastoji povreda ili uskraćivanje, zahtev o kome Ustavni sud treba da odluči i potpis podnosioca ustavne žalbe.

Uz ustavnu žalbu se podnosi i prepis osporenog pojedinačnog akta, dokazi da su iscrpljena pravna sredstva, kao i drugi dokazi od značaja za odlučivanje.

U članu 86 Zakona o Ustavnom sudu propisano je da ustavna žalba, po pravilu, ne sprečava primenu pojedinačnog akta ili radnje protiv koga je izjavljena.

Na predlog podnosioca ustavne žalbe, Ustavni sud može usvojiti privremenu meru i odložiti izvršenje pojedinačnog akta ili radnje, ako bi izvršenje prouzrokovalo nenadoknadivu štetu podnosiocu, a odlaganje nije suprotno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća šteta trećem licu.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office