Disciplinski postupak

Autor: dipl. pravnik Zorka Kecman, advokatska kancelarija Đorđević

Preuzmi: Zakon o radu

Disciplinski postupak je reglisan  zakonima koji uređju radne odnose u državnim organima, lokalnoj samoupravi, javnim službama i zakonom o državnim službenicima. Poslednji zakon o radu koji je sadržao odredbe o discipliskom postupku bio je onaj  iz 1996. godine. Važeći zakon ne sadrži odredbe o disciplinskom postupku, mada po nekim shvatanjima ove odredbe su sadržane u razlozima za otkaz ugovora o radu. Razlozi su:

1) ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

2) ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu;

3) ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca;

4) ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom;

5) ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u smislu ovog zakona;

6) ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

7) ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu tj aneksa ugovora koji se odnosi na :

  • Premeštanje na drugi odgovarajući posao,zbog potreba procesa i organizacije rada;
  • Premeštanje u drugo mesto rada kod istog poslodavca,

ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta

poslodavca, odnosno njegov organizacionog dela  ;

ako je udaljenost od mesta u kome zposleni radi  do mesta u koje se

premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji

omogućava blagovremen dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada

troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju;

zaposleni može biti premešten na drugo mesto rada van ovih slučajeva samo uz svoj

pristanak.

  • Upućivanje na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca   privremeno ako je dok traju razlozi za njegovo upućenje najduže godinu dana.

On može biti I duže od godinu dana privremeno upućen na rad ako je to utvrđeno I opštim aktom I ako je on saglasan sa tim.

Zaposleni može biti privremeno upućen kod drugog poslodavca ako je udaljenost manja od 50km I ako mu je obezbeđen prevoz I obezbeđena naknada troškova u visini prevoza javnog saobraćaja.

Zapoleni sa novim poslodavcem zaključuje ugovor o radu na određeno vreme, kojim on ne može imati manje prava nego u ugovoru sa poslodavcem koji ga je uputio.Po proteku roka na koji je upućen zaosleni  se vraća prvobitnom poslodavcu.

  • Ako se aneks odnosi  na program u slučaju  višak zaposlenih , mere za zapošljavanje, a to su premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija, dokvalifikacija, nepuno radon vreme ,ali ne kraće od polovine radnog vremena…

8( ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa novčanim iznosom osnovne zarade i elemenata za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećanje zarade i druga primanja zaposlenog.

9) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

 

Zakonom o državnim službenicima disciplinski postupak pokreće rukovodilac sam ili na inicijativu lica koje je pretpostavljeno državnom službeiku ili bilo kog državnog službenika koji je saznao za povredu , dostavlljanjem pismenog zaključka državnom službeniku na koji žalba nije dozvoljena.

Disciplinski postupak vodi i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti rukovodilac ili komisija od tri člana koju osniva rukovodilac.Članovi  komisije moraju imati stečeno visoko obrazovanje I minimum pet godina radnog iskustava, a jedan član mora biti diplomirani pravnik.

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na kojoj se davni službenik brani sam, uz pomoć zastupnika ili  može da dostavi pismenu odbranu.Rasprava se može održati i bez službenika ako za to postoje važni razlozi, a on je uredno pozvan na raspavu.

Tokom postupka državni službenik može biti udaljen sa rada ukoliko bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu državnog organa ili ometalo vođenje postupka.Rešenje o udaljenju donosi onaj ko vodi postupak.  Državni službenik može izjaviti žalbu na rešenje u roku od pet  dana  od dana prijema rešenja. Žalbena komisija je dužna da odluči pet dana nakon prijema žalbe u suprotnom se smatra da je žalba odbijena. Žalba ne zadržava izvršenje rešenje.Kada prestanu razlozi zbog kojih je doneto rešenjeono može biti opozvao po službenj dužnosti ili na predlog službenika.

Pri odmeravanju kazne uzimaju se u obzir  stepen odgovornosti, težina posledica, subjektivnim I objektivnim okolnostima  pod kojima je povreda učinjena.

Za lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa može da se izrekne novčana kazna do 20% plate za puno radno vreme, isplaćene za mesec u kome je novčana kazna izrečena.

Za teže povrede dužnosti iz radnog odnosa može da se izrekne:

1) novčana kazna od 20% do 30% plate za puno radno vreme, isplaćene za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do šest meseci;

2) određivanje neposredno nižeg platnog razreda;

3) zabrana napredovanja od četiri godine;

4) premeštaj na radno mesto u neposredno niže zvanje uz zadržavanje platnog razreda čiji je redni broj istovetan rednom broju platnog razreda u kome se nalazi radno mesto s koga je premešten;

5) prestanak radnog odnosa.

Novčana kazna uvek se izvršava administrativnim putem.

Discipliska kazna izrčena konačnim rešenjem upsuje se u kadrovsku evidenciju, a briše  se ako službenik u naredne dve godine od izricanja ne dobije novu disc.kaznu I to se odnosi na lakše povrede, a za teže je rok četiri godine.

Za lakše povrede dužnosti (učestalo zakašnjenje, nesavesno čuvanje službenih spisa, neopravdan izostanak sa rada jedan radni dan …) pokretanje postupka zastareva protekom jedne godine od izvršene povrede.vođenje disciplinskog postupka zastareva nakon godinu dana od pokretanja postupkaD   Za teže povrede dužnosti  (neizvršenje poslova, zloupotreba prava iz radnog odnosa, povreda načela nepristrasnosti …)  pokretanje disciplinskog postupka zatarva protekom dva godine od izvršene povrede.Vođenje disciplinskogpostupka zastareva za dve godine od pokretanja postupka.Zasarelost ne teče dok disciplinski postupak nije moguće voditi ili pokrenuti zbog  odsustva državnog službenika ili drugih opravdanih razloga.

Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju.Disciplinski postupak protiv državnog službenika koga je na položaj postavila Vlada vodi Visoki službenički savet, a protiv državnog službenika koga je na položaj postavio drugi državni organ, organ ili telo određeno njegovim aktima.

Protiv državnog službenika koga je na položaj postavila Vlada disciplinski postupak se pokreće na predlog rukovodioca, a kad državni službenik rukovodi državnim organom na predlog Vlade.

Protiv rešenja kojim je državnom službeniku na položaju izrečena disciplinska kazna žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

 

Zakon o radnim odnosima u državnim organima. Disciplinski postupak vodi i izriče disciplinsku meru funkcioner koji rukovodi  državnim organom ili drgi funkcioner iz državnog organa.

Postupak pokreće neposedni rukovodilac  zaposlenog, sekretar ministrstva, zamenik funkcionera koji rukovodi državnim organom. Ptupak se pokreće pismenim zahtevom koji sadrži  podatke o zaposlenom, opis povrede, vreme izvršenje I dokaze.

Disciplinski postupak je javan, javnost može biti I isključena, zaposlenom mora biti data mogućnost da se brani i o celom postupku se vodi zapisnik.Po završeom postupku donosi se rešenje koje mora biti obrazloženo.

Po završenom postupku  donosi se obrazloženo rešenje kojim se zaoposleni ili kažnjava ili oslpbađa li se potupak obustavlja.Kada je rešeno da zaposleni bude kažnjen funkcioner može izreći disciplinsku meru , kada je  povreda radnih obaveza lakša (neblagovremen dolazak i odlazak sa posla, neopravdan izostanak sa posla jedan radn dan…) novčanu kaznau u visini od 20% od jednomesečne plate za mesec u kome je izrečena  kazana.Za teške povrede ( zastuanje političkih overenje pri obavljanju posla, neizvrevenje I neblagovremeno izvršavanje radnh obaveza…)  moze biti izrečena disciplinska mera novčana kazna u visini od 20% do 35% od plate isplaćene za mesec u kome je odluka doneta, u trajanju od tri do šest meseci, ili disciplinska mera prestanak radnog odnosa.

Pokretanje i vođenje postuka zastareva za šest meseci od kako je povreda učinjena, a ovaj rok ne teče za vreme bolovanja I godišnjeg odmora.Zaposlni može biti uadaljn sa rada kada ako bi njegovo prisustvo moglo  da šteti interesima državnog organa dok se postupak ne okonča, ali ovo važi samo za zaposlene koji se terete za teške povrede radnih obaveza.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office