Izvršenje radi predaje pokretne stvari

1. Mesna nadležnost suda

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje (na osnovu kog se donosi Rešenje o izvršenju) radi predaje jedne ili više određenih stvari ili radi isporuke određene količine zamenljivih stvari, mesno je nadležan sud na čijem području se nalazi te stvari.


2. Postupak izvršenja radi predaje pokretnih stvari


Prvo je potrebno objasniti razliku između individualno određenih i zamenljivih stvari.

Na ovom mestu za nas su značajne dve podele :

1. Podela na zamenljive i nezamenljive stvari

2. Podela na individualno određene i po roduodređene stvari

  • Zamenljive su one stvari koje se mogu zameniti drugim stvarima istih ili sličnih svojstava koje ih čine  jednakim sa stvarima koje su predmet zamene (npr. više primeraka iste knjige, više primeraka iste robe (boce pića, kutije čokolade…).
  • Nezamenljive stvari su stvari jedinstvenih svojstava koja se ne sreću kod drugih stvari. i umesto njih može doći druga stvar istih osobina i vrednosti (npr. umetnička slika, poslednja flaša vina određene berbe…)


  • Individualno određene stvari su one stvari koje se iz svog roda izdvajaju po nekim karakteristikama ili specifičnostima (npr. umetnička vaza, unikatni nakit) Pod određenim uslovima stvari određene po rodu mogu se izdvojiti iz svoje vrste i individualizovati (kupljena stvar iz jedne vrste).
  • Stvari određene po rodu (generičke) su one koje se u pravnom prometu izdvajaju po svojoj vrsti, broju ili količini (npr. gorivo, žito, šećer i sl)

Sve generično određene stvari istovremeno su i zamenljive, i nezamenljive stvari su uvek individualno određene

Izuzetak je npr. automobil koji je zamenljiva stvar, ali i individualno određena (ima broj motora, broj šasije, registarske tablice po kojima se razlikuje.


Predaja individualno određenih stvari


Izvršenje radi predaje jedne ili više individualno određenih ili individualizovanih stvari koje se nalaze kod izvršnog dužnika sprovodi se tako što sudski izvršitelj oduzima te stvari od izvršnog dužnika i predaje ih uz potvrdu izvršnom poveriocu.

Na isti način izvršenje se sprovodi i kad se stvari nalaze kod trećeg lica koje je voljno da ih preda sudskom izvršitelju.

Ako treće lice nije voljno da stvari preda, izvršni poverilac može sudu predložiti da na njega prenese potraživanje izvršnog dužnika prema trećem licu na predaju stvari.

Kad nezamenjive stvari nisu nađene ni kod izvršnog dužnika ni kod trećeg lica :

1. izvršni poverilac može predložiti da mu izvršni dužnik isplati vrednost te stvari, i tražiti od suda da izvrši procenu vrednosti stvari i rešenjem naložiti da dužnik u određenom roku isplati vrednost te stvari, te odrediti izvršenje radi naplate iznosa procenjene vrednosti sa propisanom zateznom kamatom na taj iznos od dana procene do isplate.

Izvršni poverilac  je dužan da u predlogu opredeli sredstvo izvršenja radi naplate vrednosti procenjene stvari.

Izvršenje rešenja se sprovodi po pravosnažnosti tog rešenja.

Ovaj predlog,izvršni poverilac može staviti  u roku od osam dana od dana obaveštenja da stvari nisu nađene, a ako ne stavi predlog u tom roku sud će obustaviti izvršenje.

Predaja zamenljivih stvari

Kad izvršna isprava glasi na isporuku određene količine zamenljivih stvari koje se nalaze kod izvršnog dužnika ili trećeg lica, izvršenje se sprovodi na način propisan za predaju individualno određenih stvari.

Ako zamenljive stvari nisu nađene, izvršni poverilac ima dve mogućnosti :

1.Izvršni poverilac može predložiti da se izvršenje sprovede tako što će ga sud ovlastiti da u određenom roku, a na trošak izvršnog dužnika, nabavi te stvari na drugoj strani.

Ovaj predlog izvršni poverilac može staviti u roku od osam dana od dana kada ga je sud obavestio da stvari nisu nađene, a ako izvršni poverilac  ne stavi predlog u tom roku sud će obustaviti izvršenje.

2. Izvršni poverilac može predložiti da sud rešenjem naloži izvršnom dužniku da u određenom roku položi sudu iznos za nabavku stvari, te odrediti izvršenje radi naplate tog iznosa sa propisanom zateznom kamatom od dana procene stvari do dana polaganja iznosa sudu.

U predlogu izvršni poverilac je dužan da opredeli sredstvo izvršenja radi naplate iznosa potrebnog za nabavku stvari. Izvršenje rešenja se sprovodi po pravosnažnosti tog rešenja.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office