Preduzeća pred Evropskim sudom

Autor: Predrag Savić, advokat 

 

Uz punomocje i predstavku, u slucaju da se spor pokreće u ime pravnog lica, potrebno je Evropskom sudu dostaviti i izvod iz upisa u Registar privrednih ili drugih subjekata, iz kojeg se vidi ko je ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje. Pored pojedinaca i nevladinih organizacija, i privredna društva mogu podnositi predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Prvobitna tumačenja člana 34 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda bila su pogrešna, jer su sadržala tvrdnju da preduzeća i kompanije nemaju pravo da traže zaštitu svojih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Doslovno preveden član 34 pomenute Evropske konvencije glasi: “Sud može da prima predstavke od svake osobe, nevladine organizacije ili grupe lica koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom ili Protokolima uz nju, učinjenu od strane neke visoke strane ugovornice”.

Da gore pomenuta odredba ne isključuje i prava preduzeća dokazuje i praksa potpisnika ovih redova, koji je u sporu “Plastika-Žitište” i “Samardžić  protiv Republike Srbije” dobio presudu kojom se osuđuje država Srbija da plati naknadu štete zbog kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku preduzeću “Plastika” iz Žitišta.

Predstavku kojom se pokreće postupak pred Evropskim sudom potpisuje u ime privrednih organizacija lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje istog. Naravno, moguće je da direktor ili ovlašćeno lice potpiše i punomoćniku iz redova advokata. Takvo punomoćje mora biti  sastavljeno u skladu sa pravilom 36 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava. Za razliku od domaćih punomoćja, punomoćje za Evropski sud, pored stranke, obavezno potpisuje i zastupnik, koji na taj način potvrđuje da prihvata dato ovlašćenje.

Uz punomoćje i predstavku, u slučaju da se spor pokreće u ime pravnog lica, potrebno je Evropskom sudu dostaviti i izvod iz upisa u Registar privrednih ili drugih subjekata, iz kojeg se vidi ko je ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje.

Predstavka koja faktički predstavlja tužbu podnosi se na obrascu koji je propisao  Evropski sud i u strogo određenoj formi. Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke sadržano je na sajtovima Evropskog suda i mnogih nevladinih organizacija, kao sto je “Kuća  pravde Strazbur” (www.kuca-pravde.org . org)) .

Predstavka se podnosi u slučajevima kada  stranka smatra da joj je pravosnažnim aktima upravnih i sudskih organa povređeno neko od prava iz Evropske konvencije. Evropski sud može uzeti predmet u postupak kada su iscrpljeni svi unutrašnji pravni lekovi. Predstavka mora biti podneta u roku od šest meseci od dana donošenja pravosnažne odluke.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office