Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Autor: advokat Predrag T. Savić

Preuzmi: Zakon o radu

 

Radni odnos može da se zasnuje sa osobom koje ima na­jmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom samog poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslo­davca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

Pravilnik donosi direktor, odnosno preduzetnik. Obaveza donošenja pravilnika ne odnosi se na poslodavca koji ima pet i manje zaposlenih.

Ovo su odredbe iz člana 24 Zakona o radu, koje regulišu uslove za zasnivanje radnog odnosa.

Radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca, ako takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom.

Osoba mlađa od 18 godina života može da zasnuje radni odnos samo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da je sposobna za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje.

Troškove lekarskog pregleda za osobe koje su na evidenciji nezaposlenih koju vodi republička organizacija nadležna za zapošljavanje snosi ta or­ganizacija.

U članu 26. Zakona o radu propisano je da je kandidat dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavcu dostavi isprave i druge dokaze o ispunjenosti uslova za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, utvrdenih pravilni­kom.

Poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom, odnosno bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasni­va radni odnos.

Poslodavac ne moze da uslovljava zasnivanje radnog od­nosa testom trudnoće, osim ako nisu u pitanju poslovi kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta, ako to utvrdi nadležni zdravstveni organ.

Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog od­nosa prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu od strane kandidata.

Poslodavac je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu kan­didata obavesti o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa (član 27 Zakona o ra­du).

Strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu i posebnim zako­nom (član 29 Zakona o radu).

Radni odnos se zasni­va potpisivanjem ugovo­ra o radu.

Ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac, a smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i dire­ktor, odnosno preduzetnik.

Ovaj dokument može da potpiše i zaposleni koga ovlasti direktor, odnosno preduzetnik, u skladu sa članom 192 ovog zakona. Mo­že da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Ugovor u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office