Izuzeće sudije i na zahtev stranke

Autor: Predrag Savić, advokat

 

Sudija može biti izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Izuzeće sudije bi trebalo da doprinese objektivnom i nepristrasnom sudenju, mada ga stranke često zloupotrebljavaju, posebno u izvršnom postupku i parnicama, radi kupovine vremena.

Samo izuzeće predstavlja odstranjenje sudije ili drugih lica koja obavljaju sudijsku funkciju u slučajevima kada postoje okolnosti koje izražavaju sumnju u pogledu njegove objektivnosti i nepristrasnosti u konkretnom predetu.

U srpskom građanskom postupku postoji postupak iskjučenja iz člana 66 Zakona o  parničnom postupku (ZPP), koji faktički predstavlja izuzeće sudije po sili zakona. U članu 65 ZPP propisano je da je sudija dužan da se uzdrži od suđenja kad postoje razlozi koji dovode u sumu njegovu nepristrasnost.

Naš zakonodavac dalje propisuje razloge za izuzeće i  kroz široko datu formulaciju: “Sudija može biti izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost”.

Sudija, čim sazna da postoji neki od razloga za isključenje, dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu i da o tome obavesti predsednika suda, koji ce mu odrediti zamenika.

Ako sudija smatra da postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, zastaće sa postupkom i obavestiti o tome predsednika suda koji će odlučiti o  izuzeću.  Do donošenja rešenja predsednika suda, sudija može preduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odlaganja.

Isključenje i izuzeće mogu tražiti i stranke. Stranka može da zahtev za  isključenje ili izuzeće samo sudije koji postupa po određenom predmetu. Stranka je dužna da podnese  zahtev čim sazna da postoji razlog za isključenje, odnosno izuzeće, a najkasnije do završetka raspravljanja pred prvostepenim sudom, a ako nije bilo raspravljanja, do donošenja odluke.

Zahtev za isključenje ili izuzeće sudije višeg suda stranka može staviti u pravnom postupku ili odgovoru na pravni lek, a ako se pred višim sudom održava rasprava, onda do završetka rasprave. U članu 68 ZPP predviđeno je da je stranka dužna da zahtev obrazloži i navede okolnosti na kojima zasniva svoj zahtev.

Nije dopušten zahtev za isključenje ili izuzeće kojim se uopšteno tražzi izuzeće svih sudija nekog suda ili svih sudija koji bi mogli učestvovati u nekom postupku; o kome je već odlučeno; u kome nije obrazložen zakonski razlog zbog koga se izuzeće traži.

Nedopušten zahtev odbaciće sudija pred kojim se vodi postupak.

Kad odbaci zahtev, sud može protivnoj stranci na njen zahtev posebnim rešenjem dosuditi troškove prouzrokovane odlaganjem rasprave.

O  isključenju i izuzeću sudije odlučuje predsednik suda, o isključenju i izuzeću predsednika suda odlučuje predsednik neposredno višeg suda, a o zahtevu za izuzeće predsednika Vrhovnog suda Srbije odlučuje opsta sednica.

Pre donošenja rešenja o izuzeću uzeće se izjava od sudije čije se izuzeće traži, a po potrebi izvršiće se i drugi izviđaji.

Odredbe o isključenju i izuzeću sudija primenjivaće se shodno i na predsednika suda, sudiju porotnika i zapisničara.

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office