Da li privatne firrme za prinudnu naplatu imaju pravo da plene moju imovinu na osnovu duga moje majke? Majka živi u mom domu jer svoj više nema?

Poštovani,

Prema Zakonu o izvršenju I obezbeđenju(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US i 55/2014) I to čl. 85 I 86 prilikom sprovođenja izvršenja biće popisane koje se nalaze u državini izvršnog dužnika, kao i njegove stvari koje se nalaze u državini izvršnog poverioca ili trećih lica. Ako treće lice ne obavesti sud, odnosno izvršitelja o svojim pravima na pokretnoj stvari u posedu izvršnog dužnika, koja je predmet izvršenja, niti dokaže svoja prava na njima, smatra se da takva prava trećeg ne postoje i da je izvršni dužnik vlasnik stvari koja se nalazi u njegovom posedu. Ali biće popisano onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraživanja izvršnog poverioca i troškova izvršenja. Popisuju se i stvari na koje su stavljene primedbe o postojanju prava koje sprečavaju izvršenje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono