Poštovani, Supruga i ja smo u braku već 5 godina. Supruga je pre braka dobila stan i prenela ga na svoje ime. Sad bi hteli da kupimo veći stan pa me zanima da li postoji povraćaj PDV ako bih podigao kredit na svoje ime i kupio stan u novogradnji, unapred hvala za vaše vreme i pomoć.

Poštovani,

Prema Zakonu o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) član 31a pravo na povraćaj pdv-a u slučaju kupovine prvog stana imaju kupci koji su: državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na njenoj teritoriji i koji nisu od 1. jula 2006. Godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imaou u svojinini, odnosno nije imao u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Članom 31b je propisano da nema pravo na refundaciju pdv-a:

1) licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona;

2) članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona.

 

 

 

Mladi Pro Bono