Poštovani, Sestra i ja smo posle smrti oca nasledili po idealnu polovinu stana. Kako isti nameravamo da prodamo, interesuje me da li za nas kao naslednike u prvom stepenu vazi odredba o oslobođenju plaćanja kapitalne dobiti s obzirom da u pomenutom stanu živimo u kontinuitetu od 1982. godine ( dakle više od 10 godina ). Vlasnik stana je do svoje smrti bio otac. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Kapitalnim dobitkom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon) ne smatra se prenos prava kada  su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu.  Ovo znači da niste bili dužni da platite kapitalnu dobit prilikom nasleđivanja stana.  Ali kako stan nameravate da prodate Vi ste u obavezi da platite porez na kapitalnu dobit. Kapitalni dobitak se određuje na osnovu prodajne cene tj.  ugovorene cene prilikom prodaje. Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%.

Ipak, postoji i poresko oslobođenje koje je sadržano u  članu 79. istog Zakona.

Obveznik(Vi i Vaša sestra), koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Ukoliko ova sredstva uložite u navedene svrhe u roku od 12 meseci od dana prodaje, plaćen porez na kapitalnu dobit će Vam biti vraćen.

 

S poštovanjem,

Mladi ProBono