Postovani, moj otac je sklopio ugovor o dozivotnom izdrzavanju sa njegovim ocem (moj deda), gde se nakon smrti mog dede sva imovina prenosi na mog oca. Moj otac ima sestru. Pitanje je da li ce moj otac morati da plati porez na nasledjenu imovinu, s obzirom da ima i sestru koja je u istom redu naslednika kao i moj otac, jer je ugovorom precizirano da imovina prelazi samo na oca?

Poštovani,

Član 25. stav 3. Zakona o porezima na imovinu (“Službeni glasnik RS”, br. 26/2001… 47/2013) kaže da kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja.

Меđutim, čl. 31. st. 1. tč. 1. istog Zakona predviđa da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kada kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu (a to je Vaš otac kao naslednik Vašeg dede), na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora. Ne zaboravite da bi po Zakonu (ako predpostavimo da Vaša baka nije živa pošto je ne spominjete) sestra Vašeg oca nasledila ½ zaostavštine. Na tu ½ bi Vaš otac uprkos zaključenom Ugovoru morao da plati porez.

U zavisnosti od toga da li je Vaša baka živa različit je iznos poreza na deo imovine na koji se plaća porez.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu