Osudjen sam 201X. godine na kaznu zatvora u trajanju od 13 meseci donosenjem amnestije kazna je smanjena na 9 meseci za delo pokusaj ubistva u prekoracenje samoodbrane kada zastareva ovaj slucaj? Hvala

Poštovani,

odgovor na Vaše pitanje nalazi se u članu 105. Stav 6. kao i u članu 107. Stav 2. Krivičnog Zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013, dalje: KZ).

Dakle, prema čl. 105. st. 6. i 7. KZ izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine (osuda na prvobitnih 13 meseci kazne zatvora). Međutim, čl. 107. st. 2. KZ kaže: ako je aktom amnestije ili pomilovanja ili odlukom suda po vanrednom pravnom leku izrečena kazna smanjena, vreme potrebno za nastupanje zastarelosti određuje se prema novoj kazni, ali se tok zastarelosti računa od ranije pravnosnažne presude. (dakle, prema osudina na 9 meseci kazne zatvora).

To za Vas konkretno znači da zastarelost nastupa protekom roka od dve godine (čl. 105. st. 7. KZ) od dana donošenja presude kojom ste osuđeni na kaznu zatvora od 13 meseci.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu