Od pokojnog oca ostali smo naslednici sestra, njegova ćerka, i ja, njegov sin. Nasleđen je stan i poljoprivredno zemljište. Stan smo nasledili po pola, a zemljište sam ja nasledio u celosti jer se sestra odrekla u moju korist. Ja sam tu zemlju prošle godine prodao i kupac je platio sve. Medjutim, nakon X godine sam dobio opomenu da platim porez na prenos apsolutnih prava za tu zemlju. Zanima me čija je to sad obaveza, jer njegov advokat tvrdi da je to moja obaveza jer sam zemlju nasledio u celosti?

Poštovani,

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava načelno je lice koje apsolutna prava prenosi. U Vašem slučaju, Vi ste, kao isključivi vlasnik poljoprivrednog zemljišta, jedini poreski obveznik, u skladu sa čl. 25 Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, 68/2014) (dalje u tekstu: ZPI). Kupac zemljišta je, na osnovu čl. 42 ZPI, supsidijarni jemac, tj. dužan je da plati porez samo ako Poreska uprava nije prethodno uspela da se od Vas naplati. Čak i da ste ugovorom odredili da kupac snosi poreske obaveze, to bi samo značilo da on postaje solidarni jemac (ne bi morali prvo od Vas da zahtevaju isplatu, ali isto dugujete ceo iznos), u skladu sa st. 2, čl. 42 ZPI. Dakle, u svakom slučaju ste Vi dužni da platite porez na prenos apsolutnih prava.

Nadamo se da Vam je odgovor bio od pomoći.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu