Poštovani, prvi put sam zasnovala radni odnos 15. maja ove godine. Zanima me da li nakon 15. avgusta imam pravo na korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u trajanju od 5 dana? Hvala

Poštovana,

Član 69. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) kaže:

U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.

Član 72. istog zakona kaže:

Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos nema šest meseci neprekidnog rada

Dakle, za tri meseca rada Vi imate pravo da iskoristite tri dvanaestine Vašeg godišnjeg odmora.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu