Poštovani, tetka želi da mi pokloni stan (nisam prvi red naslednika) da li sam oslobođen poreza na poklon za nekretninu (to je moja prva nekretnina )? Hvala Unapred

Poštovani,

član 21. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) kaže da porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona.

Dakle, ukoliko pripadate drugom naslednom redu i ispunjavante uslove člana 21. Zakona o porezima na imovinu, oslobođeni ste plaćanja poreza na poklon.

Pored toga, Zakon u čl. 19. kaže da poreski obveznik koji se u odnosu na poklonodavca nalazi u drugom naslednom redu plaća porez po povlašćenoj stopi od 1,5% (regularna stopa je 2,5%). Stoga, i u slučaju da niste oslobođeni plaćanja poreza u skladu sa čl. 21. Zakona porez ćete platiti po povlašćenoj stopi.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu