Zaposlena sam za stalno. Da li imam pravo da na trudničkom bolovanju potpišem autorski ugovor za rad od kuće sa drugim poslodavcem? Hvala.

Poštovana,

 

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisuje da poslodavac može da otkaže ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom ili ugovorom o radu ili ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca . Dakle, pored Zakona  kao povreda radne obaveze određena Vaša aktivnost može biti predviđena kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu ili kodeksom ponašanja( ako ga Vaš poslodavac ima) i naravno ugovorom o radu. Npr. ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu ( Zakon o radu, član 161 stav 1 “Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) – reč je o takozvanoj klauzuli zabrane konkurencije.

Porodiljsko odsustvo odnosno odsutsvo radi nege deteta se ne podvodi pod privremenu nesposobnost za rad ( bolovanje), te se na Vaš slučaj ne odnosi član 179, stav 6, Zakona  o radu.

Takođe, zakonodavac propisujući mogućnost zaključivanja određenih ugovora o delu, dao je više ograničenja poslodavcima kako ne bi izbegli obaveze koje slede iz zaključenog ugovora o radu nego zaposlenima što govori o nezainteresovanosti zakonodavca da spreči mogućnost zaključivanja ovih ugovora a na poslodavcu je da svoje interese zaštiti aktima koje će sam doneti i klauzulama zabrane konkurencije.

 

S poštovanjem,

 

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu