Poštovani, roditelji žele da mi kupe stan u Beogradu i žele da glase na tatu. Tata u svom vlasništvu nema nikakvu imovinu na teritoriji Republike Srbije. On živi sa mamom, i kuća u kojoj moji roditelji žive glasi na mamu. Moji roditelji imaju preko XX godina. Da li će moj tata, koji kupi stan na svoje ime, biti oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava s obzirom na to da ima 76 godina, da nema nikakvu imovinu koja glasi na njega na teritoriji Srbije, a živi u braku sa mamom, na koju glasi kuća? Da li će biti oslobođen od plaćanja poreza na 40 m² i da li će, s obzirom da živi u braku sa mojom mamom (njih dvoje žive sami) imati pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava na dodatnih 15 m² (zbog mame kao člana njegove porodice), pošto u njegovom domaćinstvu on živi sa mamom? Na Vašem preciznom odgovoru unapred se zahvaljuljem.

Poštovani, prema članu 31a Zakona o porezu na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.26/2001,“Sl.list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl.glasnik RS“,br 80/2002 – dr.zakon, 135/2001, 61/2007, 5/2009, 1001/2010, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013), porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac prvog stana, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15m² po svakom čanu, pod uslovom da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Srbije i da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno u susvojini stan na teritoriji Srbije.

Ukoliko se radi o kupovini novoizgrađenog stana, prema članu 4. stav 3. tačka 7. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl.glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013), umesto poreza na prenos apsolutnih prava, plaća se PDV.

Prema članu 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost, kupac prvog stana može osvariti refundaciju PDV ako od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno u susvojini stan na teritoriji Republike i da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

Te su na osnovu ovoga člana irelevantne godine Vašeg oca, ali je važno da li on ima stan u svojini ili susvojini od 1. jula 2006. godine, jer se pod susvojinom podrazumeva između ostalog i imovina stečena u braku. Prema članu 171. stav 1. Porodičnog zakona („Sl.glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011), imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Ukoliko kuća u kojoj Vaši roditelji žive predstavlja bračnu tekovinu Vaših roditelja, Vaš otac ne bi imao pravo na poresko oslobođenje. Ukoliko je kuća u kojoj Vaši roditelji žive posebna imovina Vaše majke (Prema članu 168. Porodičnog zakona, posebna imovina je imovina koju je supružnik stekao pre braka, imovina koju je stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine osnovno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava), Vaš otac bi imao pravo na poresko oslobođenje, ali samo do 40m², ali ne i na dodatnih 15m², jer Vaša majka ima u svojini pomenutu kuću.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)