Poštovani, Moja baka sa mnom želi da ugovori doživotno izdržavanje, gde bi mi, kao davaocu izdržavanja, pripao bakin stan po njenoj smrti. Napominjem da mi je majka živa, a da se ovaj ugovor sklapa kako bi se navedeni stan izuzeo iz zazostavštine po bakinoj smrti i samim tim izbegla deoba stana između mene i rođenog brata sa kojim niko nije u dobrim odnosima. Zanima me koliki je porez na prenos apsolutnih prava po ovom ugovoru pri ovakvoj situaciji i da li postoji oslobađanje od poreza po pravu predstavljanja, imajući u vidu da je majka jedini bakin naslednik? Unapred zahvalan.

Poštovani,

S obzirom da je vaša majka živa, ona predstavlja zakonskog naslednika i Vi ne možete na osnovu prava predstavljanja da uđete u prvi zakonski red. Ovo je i regulisano članom 9. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS), prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. U članu 10. stoji da ako ostaviočevo dete ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (unuci ostaviočevi), a kad neki od ostaviočevih unuka ne može ili neće da nasledi, njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (praunuci ostaviočevi) i tako redom sve dokle ima ostaviočevih potomaka.

Porez na sticanje prava svojine na nepokretnosti po osnovu ovog ugovora ne spada u kategoriju poreza na nasleđe i poklon već u porez na prenos apsolutnih prava. Na osnovu člana 33. Zakona o porezu na imovina (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013) utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

U članu 30. istog zakona stoji da stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)