Poštovani, Imam ogroman problem. Pre godinu dana završio sam Saobraćajni fakultet i vratio se u rodni Kostolac sa namerom da se zaposlim na Kopovima u Kostolcu. Kako nije bilo otvorenog slobodnog mesta za moju struku, zaposlio sam se u Tehničkoj školi gde sam planirao da ostanem do otvaranja konkursa na Kopu. Konačno sam dočekao otvaranje konkursa, međutim odbili su me iz razloga što imam radnog iskustva i staža u struci. Konkurs je bio raspisan za pripravnika, a nigde se nije navodilo da mora biti bez iskustva ili staža. Doveden sam u situaciju da ne mogu da se zaposlim ni u kakvoj firmi, ni kao pripravnik, niti kao lice sa stažom u struci od recimo godinu dana, jer ne radim u struci. Lično smatram da sam oštećen i molio bih Vas za savet i mišljenje. Hvala.

Poštovani,

Na osnovu člana 47. stava 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom. Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima. Pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako zakonom nije drukčije određeno.

Nažalost nije najjasnije na osnovu iznetog da li ste Vi radili u struci u Tehničkoj školi ili ne, ali na osnovu iznetog člana Zakona o radu ukoliko ste radili  bilo koji posao koji odgovara Vašoj stročnoj spremi, odnosno onoj koja je potrebna za mesto pripravnika, Vi ne možete da se zaposlite kao pripravnik.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)