Supruga me je prijavila jer sam je nazvao debelom kur…nom, sada me zove tužilac, zbog nasilja u porodici. Da li je to nasilje?

Poštovani, jeste nasilje u porodici. Prema čl. 197, st. 1 Porodičnog zakona, nasiljem u porodici smatra se ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana. Vređanje je izričito navedeno u st. 2 istog člana. Prema čl. 198 istog zakona, protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice. Mere zaštite od nasilja u porodici jesu: 1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice. Dalje, Krivični zakonik poznaje krivično delo nasilja u porodici (čl. 194), za čiji je osnovni oblik predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine.