Uhvatila me je policija sa 2 grama marihuane, koliku kaznu mogu da očekujem?

Član 246a krivičnog zakonika kaže: -Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne. -Za oslobađanje od kazne, potrebno je da podaci koje je okrivljeni dao o licu od kojeg je nabavio opojnu drogu dovedu do otkivanja tog lica kao učinioca krivičnog dela od strane organa krivičnog postupka. -Takođe postoji načelo oportuniteta koje se može primeniti ukoliko ranije niste bili osuđivani. Načelo oportuniteta suštinski znači da iako su se stekli uslovi za vođenje krivičnog postupka, javni tužilac može da odluči da odloži krivično gonjenje na osnovu ovog načela. Javni tužilac naredbom nalaže izvršenje neke od obaveza u određenom roku, te obaveze mogu biti: da se plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad, pristane na odvikavanje od alkohola ili opojnih droga i slično (najčešće se zahteva uplata određenog novčanog iznosa). Nakon što je naložena obaveza ispunjena, tužilac odbacuje krivičnu prijavu.