Kako se briše kaznena evidencija?

Poštovani,

rehabilitacija lica pravosnažno osuđenog u krivičnom postupku znači da se, pod zakonom propisanim uslovima, u određenom trenutku to lice ponovo smatra neosuđivanim, njegova osuda se briše iz svih evidencija, i prestaju sve pravne posledice te osude. Krivični zakonik (KZ) poznaje dve vrste rehabilitacije – zakonsku i sudsku, čije su posledice iste. *Zakonska rehabilitacija je obavezna, nastupa po sili zakona, bez ikakve inicijative osuđenog, a odnosi se samo na lica koja, pre osude na koju se rehabilitacija odnosi, nisu bila osuđivana, ili se smatraju neosuđivanim. Da bi za ova osuđena lica rehabilitacija nastupila po sili zakona, potrebno je da protekne određeni vremenski rok od ranije osude, kao i da u tom periodu ne učine novo krivično delo. Rokovi za rehabilitaciju se razlikuju u zavisnosti od težine izrečene kazne: 1. godinu dana od dana pravnosnažnosti presude (rešenja) ukoliko je lice oglašeno krivim a oslobođeno od kazne, ili mu je izrečena sudska opomena, 2. godinu dana od dana isteka roka proveravanja ako je licu izrečena uslovna osuda, 3. tri godine od dana kad je kazna izvršena, zastarela ili oproštena ako je lice osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanje vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, 4. pet godina od dana kad je kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ako je lice osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, 5. deset godina od dana kad je kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ako je lice osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine.