Sestra neće da prodamo stan koji smo nasledili od roditelja, šta da radim?

Postovani,

Ukoliko je rešenje o nasleđivanju pravosnažno u tom slučaju su oba naslednika nosioca prava svojine na idelanim delovima nepokretnosti, a kako to i piše u samom rešenju. Ako sestra neće da proda svoj suvlasnicki deo, a pritom neće da vam ispaliti vas suvlasnicki deo po tržišnim cenama,imate sledeća prava. Pred nadležnim vanparnicnim sudom pokreće te predlogom vanparnicnim postupak radi fizičke deobe nepokretnosti. U tom postupku određuje veštaka građevinske struke da utvrdi deljivost nepokretnost,prema suvlasnickim delovima i da li se mogu formirati dve zasebne celine. Ako veštak utvrdi da je to moguće, sud donosi rešenje saglasno nalažu i veštaka i na osnovu toga se vrši deoba nepokretnosti i svaki suvlasnik dobija svoj isključivi deo sa kojim može raspolagati nadalje (prodati,dati u zakup,pokloniti i dr), i to tada bez ikakve saglasnosti drugog suvlasnika. Ako veštak utvrdi da nepokretnosti nije deljiva, onda sud donosi rešenje kojim utvrđuje da fizička deoba nije moguća. Nakon toga možete pokrenuti poseban postupak prodaje nepokretnosti preko suda, gde se nepokretnost prodaje na javnoj prodaji na licitaciji ili ako išta ne uspe,onda neposrednom pogodbom,a novac od prodaje suvlasnici dele na onoliko koliko su nasledili rešenjem o nasleđivanju u procentima npr. Svako po 1/2 novca Ukoliko je jedan od suvlasnika u posedu nepokretnosti, a drugi je onemogućen da istu koristi,može podneti sudu tužbu radi neosnovanog obogacenja.