Osuđen sam na 5 godina zbog razbojništva, tu kaznu sam odležao, kada će mi se ta kazna izbrisati iz evidencije?

Poštovani,

postoji mogućnost sudske rehabilitacije, a to znači da rehabilitacija nastaje po molbi osudjenog lica na osnovu sudske odluke. Potrebno je da protekne rok od 10 godina od dana kada je ta kazna izdržana.
Na osnovu člana 99 Krivičnog zakona
(1) Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.