Obijen mi je podrum i ukrali su bi bicikl, koji vredi oko 10.000 dinara, policija neće da dođe, da li mogu da se žalim?

Poštovani,

smatram da je ovo upravna stvar, shodno tome prema ZUPu to lice bi trebalo da ima pravo na žalbu zbog ćutanja uprave. Naš Zakon o opštem upravnom postupku poznaje jedan poseban pravni institut a odnosi se na pružanje upravne i sudske zaštite i u slučajevima kada nadležni organ bez valjanog razloga ne donese odluku po zahtevu odnosno žalbi stranke. Stranka treba da vodi računa o roku od godinu dana od podnošenja zahteva – što znači da se isključi mogućnost da žalba bude prevremena i neblagovremena. Ako su razlozi ćutanja prvostepenog organa opravdani ili rešenje nije doneto krivicom same stranke, drugostepeni organ će naložiti prvostepenom organu da izda rešenje u roku.