Da li nasilje u porodici može da se vrši preko interneta?

Moguće je vršiti nasilje u porodici preko interneta. Nasilje u porodici je inkriminisano u članu 194. Krivičnog zakona. Stav 1 ovog člana kaže: Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Tako da je zamislivo da sama radnja izvršenja bude pretnja preko interneta što svakako potpada pod biće ovog krivićnog dela. Sudskoj praksi je poznat slučaj u kojoj je bivši supružnik upravo preko interneta poslao bivšoj supružnici sliku sebe sa pištoljem u ruci i napisao:” Uskoro se vidimo” sud je tada konstatovao da se radi o ovom krivičnom delu. Takodje mogući su i vidovi ponašanja preko interneta kojim bi se ugrozilo spokojstvo ili duševno stanje. Npr postavljenje privatnih intimnih fotografija. Takodje stav 5 istog ovog člana kaže: Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. S obzirom na to da član 198 stav 2 Porodičnig zakona predvidja kao jednu od mera zabranu daljeg uznemiravanja zamisliva je situacija u kojoj bi se ova mera prekršila putem interneta. Na primer slanjem nepristojnih poruka ili nekim drugim vidom uznemiravanja. Takodje jako je bitno da navedemo krug potencijalnih učinilaca ovog krivičnog dela koji su odredjeni članom 112 stav 28 Krivičnog zakona koji kaže: Članom porodice smatraju se: supružnici, njihova deca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik. Članovima porodice smatraju se i braća i sestre, njihovi supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ako žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.