Moj muž je udario unuka jer je bio neposlušan kada je bio kod nas u poseti. Sada nam snaja preti policijom i da će moj muž ići u zatvor zbog nasilja u porodici, da li ona to može? Da li moj muž stvarno može u zatvor zbog toga?

Majka deta je u mogućnosti da pokrene dve vrste postupka, posebni parnični postupak koji uređen Porodičnim zakonom članovima 283-289. I krivični postupak . Ukoliko se pokrene krivični postupak, primenjuje se Krivični zakonik koji odredjuje nasilje u prodici članom 194. Taj član u stavu 1 kaže: Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Takođe stav 3 kaže: Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. Krivični zakonik definiše i krug lica koja mogu počiniti nasilje u porodici članom 112 stav 28 koji kaže Članom porodice smatraju se: supružnici, njihova deca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik. Članovima porodice smatraju se i braća i sestre, njihovi supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ako žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu. Vaš suprug podpada pod krug lica koja mogu počiniti krivično delo nasilje u porodici. Takođe pošto je Vaš suprug udario unuka to bi moglo da se podvede pod stav 1 a pošto je Vaš unuk jos i maloletan onda bi se primenio I kvalifikatorni stav 3. Ipak pitanje je da li su nastupile vidljive povrede I da li majka poseduje lekarski izveštaj o povredama. Ukoliko to nema smatram da je onda teško dokazivo da je do nasilja došlo i da usled nedostatka dokaza ne bi doslo do pokretanja krivičnog postupka. Ukoliko postoje dokazi onda je moguće da sud donese presedu kojom bi Vašeg supruga kaznio kaznom zatvora od 2 do 10 godina. Ali prlikom donošenja presude na nju utiču brojni faktori poput toga da li je Vaš suprug ranije osuđivan. Ukoliko nije, praksa sudova je da prema takvim licima uvek ide sa izricanjem kazni koje su niže od propisanih, ali nažolaost kazna bi zasigurno bila kazna zatvora. Takođe ukoliko bude pokrenut krivični postupak savetujem Vašeg supruga da se pozove na pravnu zabludu, da kaže da nije znao da je kažnjivo da udariš unuka I da je to je uradio iz vaspitne namere što je duboko ukorenjeno u običaj našeg naroda. Ukoliko majka pokrene parnični postupak tada se primenjuje Porodični zakon koji nasilje u porodici definiše članom 197 koji kaže: (1) Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. (2) Nasiljem u porodici, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se naročito: 1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede; 2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu; 3. prisiljavanje na seksualni odnos; 4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem; 5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima; 6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje. Takodje stav 3 istog clana uredjuje koja lica potpadaju pod clanove porodice u smislu stave 1, a to su: 1. supružnici ili bivši supružnici; 2. deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo; 3. lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu; 4. vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri; 5. lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu. S obzirom na to da Vaš suprug potpada pod krug članova porodice iz ovog zakona i da se njegovo ponašanje može podvesi pod stav 1 i stav 2 sud može da primeni član 198 Porodičnog zakona koji kaže: Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice. (2) Mere zaštite od nasilja u porodici jesu: 1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti; 2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti; 3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti; 4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice; 5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice. (3) Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana. (4) Vreme provedeno u pritvoru kao i svako lišenje slobode u vezi s krivičnim delom odnosno prekršajem uračunava se u vreme trajanja mere zaštite od nasilja u porodici S obzirom da ovo sve predstavljaju mere zaštite, to znači da ako majka pokrene parnični postupak pa čak I da dokaže svoje tvrdnje, koje ponavljam smatram da su teško dokazive, ne moguće je da Vaš suprug završi u zatvoru. Još jednom bih naglasila da se parnični I krivični postupak vode odvojeno I da su to dva različita postupka ali da to ne znači da jedan isključuje drugi, sta više oni se mogu voditi u isto vreme.