Da li imam pravo na troškove prekršajnog postupka, sam sam sebe branio, sada sam oslobođen, ali sam puno vremena potrošio na dolaske na sud i pisanje dopisa?

Poštovani,

na osnovu čl. 141. st. 2. Zakona o prekršajima, troškove prekršajnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom snosi sud, a na osnovu čl. 140. istog zakona u troškove prekršajnog postupka spadaju i troškovi prevoza okrivljenog. Dakle, možete podneti Zahtev za naknadu troškova postupka koje ste pretrpeli samo u ime prevoza, a ne i u ime sastavljanja dopisa s obzirom da ste odlučili da samostalno iznosite odbranu, a ne posredstvom branioca. Prema čl. 141. st. 5. istog zakona Zahtev možete podneti u roku od tri meseca od dana dostavljanja pravnosnažne odluke, a o Zahtevu odlučuje sud. Rok u kojem je sud iz svojih budžetskih sredstava obavezan da Vam isplati naknadu u ime troškova postupka ne može biti kraći od 15 ni duži od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke, shodno članu 142. st. 4. Naravno, sve račune koje posedujete (goriva, taksi prevoza…), a koji mogu da dokažu visinu troškova koje ste imali u pogledu prevoza, neophodno je priložiti uz Zahtev kako ga sud ne bi odbacio kao neuredan.