Kolika je kazna za parkiranje na zelenoj površini i šta se smatra zelenom površinom.

Poštovani,

kazna za parkiranje na zelenoj površini varira od 5.000 dinara do 25.000 dinara u zavisnosti od mesta na kome ste nepropisno ostavili Vaše vozilo. Najblaže kazne u iznosu od 5.000 dinara namenjene su onim građanima koji su napravili prekršaj i ostavili svoje vozilo na javnoj zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada. Kaznom u iznosu od 15.000 dinara, kažnjavaju se oni građani koji parkiraju svoje vozilo na travnjaku, drvoredu, zelenoj površini duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljenom terenu kao i na zelenoj površini u javnom korišćenju. Novčanom kaznom od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač koji parkira svoj automobil na javnoj zelenoj površini koja se nalazi u okviru parka,skvera, trga,puta kao i na zelenoj površini oko objekta javne namene. Ove kazne su se odnosile na fizička lica, dok kazne za pravna lica mogu ići i do 250.000 dinara. Pod javnom zelenom površinom podrazumevaju se parkovi, zelene površine na skverovima, trgovima, pjacetama, zelene površine duž saobraćajnica,travnjaci,drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž uređenih obala reka i drugih vodenih površina, zelene površine pored i oko stambenih zgrada u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada, spomen – parkovi i spomen – groblja, izolacione i zaštitne zelene trake i pojasevi i pošumljeni tereni itd koji su kao takvi određeni planskim dokumentima.