Advokat me je branio u prekršajnom postupku, sada traži da mu overim punomćje za troškove postupka da njemu pripadnu. Da li možete da mi kažete da li ti troškovi pripadaju njemu ili meni?

Poštovani,

član 266 Zakona o krivičnom postupku kaže da nagradu i nužne izdatke branioca i punomoćnika oštećenog, oštećenog kao tužioca ili privatnog tužioca dužno je da plati zastupano lice, bez obzira ko je po odluci suda dužan da snosi troškove krivičnog postupka, osim ako po odredbama ovog zakonika nagrada i nužni izdaci branioca padaju na teret budžetskih sredstava suda. Dalje, u članu 265. Zakona o krivičnom postupku objašnjava da kad se obustavi krivični postupak ili se optužba odbije ili se okrivljeni oslobodi od optužbe, izreći će se u rešenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tač. 1) do 6) ovog zakonika, nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i punomoćnika (član 103. stav 3.), kao i nagrada veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret budžetskih sredstava suda. Sada zavisi od toga da li ste plaćali advokata za svaki izlaz po advokatskoj tarifi. Ukoliko niste, svi troškovi pripadaju njemu, a bez ovlaćenog punomoćja će Vam advokat izdati račun po advokatskoj tarifi.