Banka mi je obavestila da će mi prodati stan ako ne uplatim rate kredita koji sam uzeo za stan, inače dugujem banci samo 1000 evra (5 rata), da li imaju pravo da mi prodaju stan?

Banka Vas je opomenula o dospelosti duga i da će ukoliko ne izmirite svoja dugovanja, pristupiti vansudskom postupku namirenja. Prema zakonu o hipoteci, ukoliko u roku od 30 dana od dana prijema prve opomene ne isplatite dug, banka će Vam uputiti opomenu o prodaji nepokretnosti koja sadrži sledeće:

1) podatke o ugovoru o hipoteci i hipotekovanoj nepokretnosti;

2) opis povrede ugovora o hipoteci na osnovu koga se zahteva realizacija hipoteke;

3) obaveštenje da je celokupan dug dospeo na naplatu;

4) iznos duga koji je dospeo na naplatu;

5) radnje koje dužnik ili vlasnik mora da preduzme da bi isplatio dug i izbegao prodaju nepokretnosti;

6) rok u kome dužnik ili vlasnik mora da ispuni obaveze da bi izbegao prodaju nepokretnosti;

7) opomenu da ukoliko dužnik ili vlasnik ne preduzme te radnje i time ispuni dug, poverilac će prodajom hipotekovane nepokretnosti prekinuti državinu na nepokretnosti;

8) obaveštenje o izboru načina prodaje nepokretnosti;

9) ime i neophodne podatke o predstavniku poverioca (kontakt podatke) kome se dužnik može obratiti radi održavanja sastanka;

10) druge informacije za koje poverilac smatra da su od značaja.

Po isteku roka banka će poslati registru nepokretnosti zahtev da se izvrši zabeležba hipotekarne prodaje u njihovu korist. Ukoliko ne isplatite dug do dana konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, a od dana izdavanja tog rešenja prođe rok od 30 dana, banka na osnovu rešenja može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti putem aukcije ili neposredne pogodbe.